Back to collection

Lectures on the Diamond Sutra 《金剛經講話》

True merit melts karmic obstructions - Part 16 [Translation of Canonical Source Text and Notes]

金剛功德業障第十六譯文  注釋

譯文

  再說須菩提如果善男子善女人一心修持讀誦不得人天恭敬反而或是輕賤因為先世罪業三惡道受苦但是輕賤之中依然不斷忍辱修持過去因而惡業信受由於信心清淨便使宿業漸漸消滅將來得無正等正覺

  須菩提回想過去無數劫然燈佛值遇八百四千萬億那由他一一供養一個沒有假使有人末法之中誠心受持讀誦所得功德供養功德相較百分不及千萬億不及甚至算數譬喻無法相比

  須菩提善男子善女人末法之中受持讀誦所得功德如果一一或者有人這些功德紛亂狐疑相信須菩提為什麼有人這樣心智狂亂因為義理甚深不可思議所以所得果報不可思議。」


淨業第十六*1

  復次須菩提善男子善女人受持讀誦為人輕賤先世罪業*2,惡道今世輕賤先世罪業即為消滅阿耨多羅三藐三菩提

  須菩提過去無量阿僧祇劫*3,然燈佛八百四千萬億那由他*4悉皆供養復有末世受持讀誦所得功德供養佛功德百分不及千萬億乃至算數譬喻不能

  須菩提善男子善女人末世受持讀誦所得功德有人狂亂狐疑不信須菩提不可思議果報*5不可思議。」

注釋

*1 所謂業障或是宿業或是皆可障蔽真如自性六道輪迴之中生滅無已沒有休止受持讀誦般若甚深妙理一切虛妄不再轉業深入般若虛妄淨業

*2 梵語karman,造作行為意志等身活動一般分為三業性質五逆十惡罪業將來地獄餓鬼畜生三惡道業報五戒十善善業將來得人天等善道福報

*3 阿僧祇意謂無窮

*4 那由他極大千億更大

*5 果報吾人今日過去作業結果業因

如需引用文章,請註明出處。 本網站由 佛光山資訊中心 協助製作Copyright © 著作權 佛光山 所有 All Rights Reserved.

Glossary and Other Vocabulary