Back to collection

Buddhism Series 4 - Disciples 《佛教叢書4-弟子》

1. China - State Preceptor Cheng Guan, who Expounded and Propagated the Flower Garland Sutra 壹、中國 ■闡揚華嚴澄觀國師

Click on any word to see more details.

中國闡揚華嚴澄觀國師

 澄觀大師畢生闡揚華嚴義理宣講華嚴經五十華嚴經四百故世華嚴菩薩」、「華嚴」。先後講經弟子傳法一百封號教授和尚」、「鎮國大師」、「清涼國師」、「清涼國師」、「國師」、「大統國師一生尊榮

  宿慧根 清涼

 澄觀大師(西元三八)俗姓越州山陰(浙江紹興)唐玄宗開元二十六誕生時光滿及至成人身長雙手口四

 天寶(西元),澄觀十一越州(天山)寶林寺禪師出家此後晝夜精進經藏尤其法華經》,日記萬言不到便通達三藏十四歲時參加國家度僧考試一舉獲得度牒其後便請法般若》、《涅槃》、《法華》、《淨名》、《圓覺十四以及起信》、《》、《瑜伽》、《唯識》、《俱舍》、《》、《》、《因明

 肅宗至德(西元五七),澄觀二十大師具足戒禪師菩薩戒澄觀受戒弘願(清涼」),一生以此自勵沙門不違如來法界情愛尼寺居士宿衣缽

  法要 利根頓悟

 澄觀潤州棲霞寺律師越州開元寺一律南山金陵法師三論

 代宗大曆元年(西元),澄觀瓦官寺聽受大乘起信論涅槃經》,淮南法藏大師學海新羅元曉大乘起信論疏》,隨後錢塘(杭州)天竺法師華嚴經》。

 大曆澄觀前往成都法師三論蘇州天台學者荊溪湛然大師摩訶止觀》、《法華經》、《維摩經經疏拜謁牛頭山徑山二禪西宗旨之後轉往洛陽無名禪師南宗禪拜見東京和尚聽受玄旨和尚讚歎澄觀:「法界宗!」足見澄觀佛法利根頓悟印可

 澄觀徹悟南宗禪僧慧北宗一心鑽研三論天台華嚴宗教卓然有成此外廣泛研究世間學問舉凡天竺悉曇四吠陀四圍五明儀軌乃至諸子百家小學不論訓詁文字通學無礙

  法筵 譯經

 大曆代宗三十一澄觀辨正不空三藏大興善寺譯經大德大曆為止譯經七十七一百二十一日代宗澄觀佛經澄觀對答如流清晰明白代宗自心弟子供養尊重

 大曆十一澄觀遊歷五台山禮拜文殊菩薩峨嵋山頂禮普賢菩薩之後五台山華嚴寺專意修持方等懺法同時寺主開講大方廣佛華嚴經》,崇福寺華嚴宗前後駐錫華嚴寺年之久

 期間澄觀華嚴不能於是發願撰寫德宗建中(西元)澄觀寤寐之間見到金人向陽挺立山嶽澄觀舉手金人醒來非常歡喜表示光明遍照於是大會慶祝從此澄觀下筆恍若有神翌年華嚴經承繼賢首大師思想四分法演歷時貞元(西元),完成二十現行大方廣佛華嚴經疏》。完成大會慶賀落成正月華嚴寺住持請求開講澄觀講經天空出現祥雲殊勝不可思議

 此外澄觀弟子僧叡百餘再造大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔四十、《一百後世演義經疏二者略稱華嚴經》,尊稱澄觀華嚴」。

  開講大經 清涼

 貞元河東節度使禮請澄觀崇福寺宣講華嚴經》,四方唐德宗道風派遣使傳旨佛法大意澄觀應允

 貞元十二唐德宗河東節度禮部尚書再度澄觀長安罽賓三藏般若(北天竺)大興善寺共同翻譯印度烏荼國進獻華嚴經梵夾期間唐德宗親臨貞元十四二月二十四譯成四十澄觀審定題名大方廣佛華嚴經》,四十華嚴》。

 四月德宗華誕澄觀麟德殿開示新譯華嚴經宗旨群臣會集澄觀說法宣講德宗默然海印三昧不久環視群臣:「辭典第一義天聖法清涼。」便澄觀清涼國師尊號朝廷大臣受持八戒禮敬

 五月德宗內中使澄觀澄觀德宗延請詔令疏解澄觀便終南山草堂寺新譯華嚴經疏貞元新譯華嚴經華嚴經行願普賢行》。當時寺中生出合歡蓮華蓮華無不感應

 不久澄觀守護國界主陀羅尼經》,加以綴文潤色澄觀受封鎮國大師」,編入天下功德戒行備受朝野敬重

   風範

 澄觀先後皇帝(代宗德宗穆宗敬宗文宗)講經國師其中位居東宮太子請示澄觀佛法心要及至永貞元年(西元)即位澄觀駐錫國師建造普光殿華嚴華嚴法界朝野高風

 元和(西元),南康相國澄觀法界元和澄觀說法華嚴宗法界大旨敕令金印清涼國師」,國師天下緇侶主持其後穆宗敬宗相繼繼位仰慕澄觀封贈國師」。太和(西元),文宗澄觀心戒永不開成元年(西元),文宗祝賀澄觀壽誕頒賜衲衣淨財飲食加封大統國師」。

 文宗開成三月澄觀預知召集弟子海岸等人便跏趺一百僧臘八十三文宗先帝重臣縞素舉國哀悼

 三七日澄觀容顏光澤溫潤依然端身一如山嶽二十七終南山石室全身文宗清涼國師」,妙覺」,相國裴休撰寫碑文國師大興善寺御製

   弟子

 澄觀畢生講述華嚴經五十大會十五著作等身流傳總計四百大方廣佛華嚴經疏六十、《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔九十、《華嚴經行願、《大華嚴經略策》、《新譯華嚴經七處九會頌釋章》、《華嚴經入法界品十八問答》、《華嚴法界玄鏡》、《五蘊》、《華嚴心要法門此外,《十二因緣據傳另有法華》、《楞伽》、《中觀

 澄觀弟子得法百餘為人三十八宗密僧叡法印寂光人稱」,其中宗密繼承法

 澄觀大師一生誠如裴休相國碑銘:「寶月清涼寂照法界沙門世間解。」可謂榮寵然而澄觀大師本願信守修行淡泊令人感佩後世尊奉華嚴宗

引用文章註明出處網站 佛光山資訊中心 協助製作Copyright © 著作權 佛光山 所有 All Rights Reserved.

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary