Back to collection

Lectures on the Diamond Sutra 《金剛經講話》

The true signless appearance of the Four Fruits is emptiness - Part 9 [Translation of Canonical Source Text and Notes] 實相無相四果性空分第九 【譯文 原典 注釋】

實相無相四果性空第九譯文 注釋

譯文

 「須菩提認為須陀洹生起這樣心念以為須陀洹果?」

 須菩提回答:「不會佛陀為什麼須陀洹意思入聖』,事實上執著因為心中沒有取捨妄念六塵流轉所以叫作須陀洹。」

 「須菩提認為斯陀含那樣念頭?『斯陀含果?』」

 「不會佛陀什麼緣故斯陀含意思一往一往一來人間欲界事實上對於五欲六塵貪愛應是無為真如無為真如往來因為往來所以叫做斯陀含。」

 「須菩提認為阿那含這樣心念?『阿那含果?』」

 「不會佛陀為什麼阿那含意思二果斯陀含除了欲界以後永久居住色界四禪享受天上不再人間所以名為所以心中沒有分別因此稱為阿那含證果便是不可稱為阿那含。」

 「須菩提那麼阿羅漢一種念頭阿羅漢果?」

 「不會佛陀怎麼因為實際上沒有什麼叫做阿羅漢所謂阿羅漢徹悟二空不再動念只是寂然如如為此假名佛陀如果阿羅漢阿羅漢念頭那麼就是眾生法相對待分別不可稱為阿羅漢

 佛陀得無三昧人中第一羅漢第一離欲阿羅漢沒有執著離欲羅漢念頭佛陀如果阿羅漢念頭佛陀不會阿羅漢那麼佛陀不會讚歎歡喜阿蘭那因為須菩提存有修行妄念不生所以稱為歡喜阿蘭那。」無相第九*1

 「須菩提云何須陀洹*2須陀洹果?」

 須菩提:「世尊何以須陀洹名為入流色聲香味須陀洹。」

 「須菩提云何斯陀含*3斯陀含果?」

 須菩提:「世尊何以斯陀含一往往來斯陀含。」

 「須菩提云何阿那含*4阿那含果?」

 須菩提:「世尊何以阿那含名為阿那含。」

 「須菩提云何阿羅漢*5阿羅漢*6?」

 須菩提:「世尊何以無有法名阿羅漢世尊阿羅漢阿羅漢即為眾生

 「世尊佛說得無三昧*7,人中第一第一離欲阿羅漢*8。世尊離欲阿羅漢世尊阿羅漢世尊須菩提阿蘭那行者*9,須菩提所行須菩提阿蘭那。」

注釋

*1 敘述所謂般若實相」,非有無相非一一切實相佛陀聲聞四果破除妄念

*2 須陀洹梵文 Srotaapannah,華語入流」。聲聞四果:(入流入聖;(逆流生死;(預流聖人三界八十八使見惑

*3 斯陀含梵文Sakrdagami,華語一往」。聲聞第二欲界天上人間受生一次三界見惑欲界五品第六又名淫怒癡」。

*4 阿那含梵文 Anagami,華語」。聲聞第三不再不再欲界見惑欲界九品第七第九
*5 阿羅漢梵文 Arhat,華語無學」。聲聞第四三界煩惱究竟真理無法含有三義煩惱應供福田人天供養不生入涅槃不再分段生死
三界見惑欲界九品色界無色界七十二六神通無學位三果學位進趣修學),),不受未來果報後世),稱為阿羅漢
*6 三果叫作」,為什麼阿羅漢稱為稱作」?因為前面三果羅漢還有學位就是修學達到最高境界無學位第四阿羅漢般若無為真理這個覺道」、「佛道相近所以不用

*7 無諍三昧梵文Arana,音譯阿蘭那華語無諍」。梵語 Samadhih,音譯三昧華語正定」,就是禪定。「無諍三昧」,就是無我彼此高下聖凡平等真空無住對待便諍論生死

*8 第一離欲阿羅漢須菩提尊者因為須菩提發願無諍三昧羅漢為人第一阿羅漢第一故稱第一離欲阿羅漢

*9 阿蘭那行者樂於山林靜修

如需引用文章,請註明出處。 本網站由 佛光山資訊中心 協助製作Copyright © 著作權 佛光山 所有 All Rights Reserved.

Glossary and Other Vocabulary