Back to collection

Lectures on the Diamond Sutra 《金剛經講話》

Making the Buddha realm magnificint without dwelling in appearances - Part 10 [Translation of Canonical Source Text and Notes] 莊嚴佛土無有住相分第十 【譯文 原典 注釋】

莊嚴佛土無有住相第十譯文 注釋

譯文

 佛陀須菩提:「認為如何如來以前然燈佛沒有得到什麼成佛妙法?」

 「沒有佛陀因為諸法實相本來清淨具足沒有什麼沒有什麼成佛妙法如果有所無法真如實相相契

 佛陀頷首微笑因為須菩提領悟真空無相真諦於是佛陀接著問道

 「須菩提認為如何菩薩沒有莊嚴佛土?」

 「沒有佛陀為什麼菩薩莊嚴佛土只是方便眾生存有莊嚴清淨佛土心念便是執法不是如是清淨心莊嚴佛土便落入世間有漏福德真正莊嚴佛土莊嚴二字只是眾生一個名相而已。」

 「所以須菩提你們諸位大菩薩應該這樣生起清淨心應該眼識所見種種色相生起迷戀執著應該執迷應該清淨顯露

 須菩提譬如一個人身體須彌山那樣高大認為如何這個身體不大?」

 須菩提回答:「佛陀為什麼佛陀不是無相法身有形大小色身因此身體如果法身不可丈量當然不是世間大小分別涵蓋莊嚴淨土第十*1

 須菩提:「云何如來然燈佛*2有所?」

 「世尊如來然燈佛所得。」

 「須菩提云何菩薩莊嚴佛土*3?」

 「世尊何以莊嚴佛土莊嚴莊嚴。」

 「是故須菩提菩薩摩訶薩如是清淨心*4,香味應無所住

 須菩提譬如有人須彌山*5,云何?」

 須菩提:「世尊何以佛說非身大身。」

注釋

*1 第九四果聖果若是住相凡夫以為四果所得為何四果聖果所得何以聖果名稱住相毛病知道聖賢名稱假名有為法所以般若處處這些唯恐凡夫貪愛有為法假名蒙蔽所謂莊嚴淨土」,並非就是凡夫眼中所見色相莊嚴而是無形無相法性莊嚴

*2 然燈佛授記釋迦牟尼佛成佛世尊因地修行蓮花供養然燈佛然燈佛便神通力一方儒童鹿發願未來世作佛願佛授記然燈佛授記: 「過後九十一滿阿僧祇應當作佛釋迦牟尼。」

*3 莊嚴佛土莊嚴嚴飾菩薩因地修行六度萬行功德回向莊嚴 報國莊嚴佛土

*4 清淨心人人自性清淨心不生清淨遠離煩惱不住非法超越能所對待有無分別本心

*5 須彌山須彌山華語妙高山高出之上故稱山王

如需引用文章,請註明出處。 本網站由 佛光山資訊中心 協助製作Copyright © 著作權 佛光山 所有 All Rights Reserved.

Glossary and Other Vocabulary