HB Reader

佛光大藏經与电子书 (佛光大藏經與電子書) Fó Guāng Dà Zàng Jīng yǔ diànzǐ shū

Fó Guāng Dà Zàng Jīng yǔ diànzǐ shū proper noun Fo Guang Buddhist Canon and Electronic Buddhist Canons
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
Notes: Publication (FoguangPedia)

Vocabulary Detail