HB Reader

mèi hài

 1. mèi verb to conceal
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (NCCED '昧' 3)
 2. mèi adjective dark / dim
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 昏暗 (GHC '昧' 1; Kroll '昧' 1; NCCED '昧' 1)
 3. mèi adjective ignorant
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 愚昧 (GHC '昧' 3; Kroll '昧' 2; NCCED '昧' 2)
 4. mèi verb to offend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 违背 (GHC '昧' 5; NCCED '昧' 4)
 5. mèi verb to have clouded vision
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '昧' 2; Kroll '昧' 1a)
 6. mèi adjective color blind
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '昧' 2a)
 7. mèi verb to risk / to hazard
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 冒昧 (GHC '昧' 7; Kroll '昧' 4)
 8. mèi bound form widespread and spacious
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the term 昧莫 (Kroll '昧' 5)
 9. mèi verb to covet
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 贪图 (GHC '昧' 6)
 10. hài verb to harm
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 害 (GHC '昧' 9)

Contained in

三昧愚昧三昧地金刚三昧经一行三昧暗昧般舟三昧经常坐三昧常行三昧半行半坐三昧非行非坐三昧无诤三昧四种三昧法华三昧诸法无诤三昧法门首楞严三昧经佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经三昧身金刚三昧顶三昧法华三昧经海印三昧等目菩萨所问三昧经如幻三昧经宝积三昧文殊师利菩萨问法身经四童子三昧经等集众德三昧经集一切福德三昧经菩萨念佛三昧经大方等大集经菩萨念佛三昧分私呵昧经坐禅三昧经佛说佛印三昧经佛印三昧经佛说自誓三昧经自誓三昧经佛说如来独证自誓三昧经如来独证自誓三昧经佛说伅真陀罗所问如来三昧经伅真陀罗所问如来三昧经文殊支利普超三昧经佛说法律三昧经法律三昧经佛说慧印三昧经慧印三昧经佛说弘道广显三昧经弘道广显三昧经无极宝三昧经佛说宝如来三昧经宝如来三昧经佛说超日明三昧经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

Collection Document Title Occurrences
Fo Guang Buddhist Textbooks 《佛光教科書》 Volume 6: Applied Buddhism - Class 10: The Buddhist Master and Disciple Path 第六冊 實用佛教 第十課 佛教的師弟之道 4
Buddhism Series 6 - Schools 《佛教叢書6-宗派》 Chan School - 5. Chan Temple Regulations and Parables 禪宗 伍、禪林規範與典故 4
Humanistic Buddhism Series 10 - Humanistic Buddhism Series 10 - Religion and Experience 《人間佛教系列10-宗教與體驗》 Discussing Ignorance and Enlightenment 談迷說悟 3
Buddhism Series 9 - Art and Literature 《佛教叢書9-藝文》 A Record 記 3
Hsing Yun Dharma Words 4 - How to Overcome Difficulties 《星雲法語4-如何度難關》 Scroll 1: Ideas for Overcoming Difficulties - The Theory of Good and Evil 卷一 思想津梁 善惡論 3
Life's Ten Thousand Affairs 5 - Doing Battle with Yourself 《人間萬事5-向自己宣戰》 Scroll 3: Do Good Deeds - Ignorance 卷三 做好事 無知 3
Lectures on the Diamond Sutra 《金剛經講話》 The Dharma body is without Laksana - Part 26 [Lecture] 金剛功德業障冰消分第十六 【講話】 3
Lectures on the Diamond Sutra 《金剛經講話》 True merit melts karmic obstructions - Part 16 [Lecture] 金剛功德業障冰消分第十六 【講話】 3
Buddhism Series 9 - Art and Literature 《佛教叢書9-藝文》 Dharma Words - Other 法語 ■其它 3
Hsing Yun Diary (1993/1-1994/8) 《星雲日記(1993/1~1994/8)》 Hsing Yun Diary 29 - Chan in Daily Life 星雲日記29~生活禪 生活禪(1994/6/16~1994/6/30) 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
一昧 一昧 如果只是一昧希求勝境感應 Lectures on the Diamond Sutra 《金剛經講話》 True merit melts karmic obstructions - Part 16 [Lecture] 金剛功德業障冰消分第十六 【講話】 45
素昧 素昧 我和她素昧生平 Traces Over the Sky and Ocean 《海天遊踪》 Japan 日本 28
昧平生 昧平生 無論對親朋好友或是素昧平生之人 Hsing Yun Dharma Words 1 - Keys to Living Well 《星雲法語1-修行在人間》 Scroll 1 Adapting to the Path of Life: How do Spiritual Practioners use Dharma Joy? (1) 卷一 調適生命之道 修道者以何為法樂(一) 28
昧因果 昧因果 不昧因果 Lectures on the Diamond Sutra 《金剛經講話》 True merit melts karmic obstructions - Part 16 [Lecture] 金剛功德業障冰消分第十六 【講話】 17
迷昧 迷昧 這就是凡夫自己迷昧分別的妄想 Lectures on the Diamond Sutra 《金剛經講話》 Sentient beings and Buddhas are equal, transforming sentient beings - Part 25 [Translation of Canonical Source Text and Notes] 生佛平等無我度生分第二十五 【譯文 原典 注釋】 13
昧地 昧地 只一昧地陶醉在過去的回憶裡 Between Ignorance and Enlightenment 1 - All in a Thought 《迷悟之間(一)真理的價值》 The Future will be Better than the Past 未來比過去美好 10
心田昧 心田昧 休將自己心田昧 Hsing Yun Dharma Words 1 - Keys to Living Well 《星雲法語1-修行在人間》 Scroll 1 Adapting to the Path of Life: Philosophy of Life 卷一 調適生命之道 處世哲學 5
闇昧 闇昧 即闇昧事物 Lectures on the Platform Sutra of the Sixth Patriarch 《六祖壇經講話》 10 Transmission of the Dharma 第十 付囑品 經文.註釋 5
种昧 種昧 等五種昧於因果的邪惡見解 Treatises on Humanistic Buddhism 《人間佛教論文集》 Humanistic Buddhism and Training in Precepts 人間佛教的戒學 4
矇昧 矇昧 要掌握立場才不會矇昧糊塗 Hsing Yun Dharma Words 2 - The Buddha in Our Lives 《星雲法語2-生活的佛教》 The Buddha in Our Lives, Scroll 1: Causes and Conditions do not Change 卷一 生活的佛教 隨緣不變 4

Vocabulary Detail