Glossary and Vocabulary for Fo Guang Buddhist Textbooks 《佛光教科書》, Volume 11: Fo Guang Studies - Class 12: Confirmation of Humanistic Buddhism through Experience 第十一冊 佛光學 第十二課 人間佛教的經證

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns
 5. Glossary

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 40 rén person / people / a human being 人於世間
2 39 sān three 三者
3 33 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
4 33 二者 èrzhě the two / both 二者
5 31 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
6 23 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者
7 21 one
8 20 xīn heart 大悲心為父
9 20 五事 wǔ shì five dharmas / five categories 當行五事
10 19 lìng to make / to cause to be / to lead 令世饑饉
11 19 néng can / able 能救護眾生
12 17 shí time / a point or period of time 己自護時即是護他
13 17 wài outside 感諸外物
14 16 to protect / to guard 自護如護命
15 16 a man / a male adult 夫為國王
16 16 five 從不殺得五福
17 16 shēng to be born / to give birth 雖在富貴處生
18 15 è evil / vice 感惡風雨及諸塵埃
19 15 business / industry 於十惡業多修習故
20 14 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 於十惡業多修習故
21 13 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善求自護者
22 13 èr two
23 12 尸迦羅越六方禮經 Shījiāluóyuè Liù Fāng Lǐ Jīng Śṛgālavādasūtra / Siṅgālovādasutta 尸迦羅越六方禮經
24 12 shī the practice of selfless giving / dāna 復有七法廣施
25 12 four
26 12 xíng to walk / to move 勿殺勿行杖
27 12 liù six 六者
28 11 thing / matter 感諸外物
29 11 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 不得說其惡
30 11 jìng to respect /to honor 當敬歎之
31 11 niàn to read aloud 應作是念
32 11 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 感諸外物
33 10 fēn to separate / to divide into parts 一分自食用
34 10 jiāo to teach / to educate / to instruct 師教弟子有五事
35 10 idea 不以意選學者
36 10 yán to speak / to say / said 罵言不得還罵作色
37 9 zài in / at 雖在富貴處生
38 9 zhī to know 當令疾知
39 9 父母 fùmǔ parents / mother and father 故六道眾生皆是我父母
40 9 使 shǐ to make / to cause 大夫視奴客婢使亦有五事
41 9 jiàn to see 見師即承事
42 8 shì matter / thing / item 奴客婢使事大夫亦有五事
43 8 yǒu friend / companion 令屬賢友
44 8 ēn kindness / grace / graciousness 當念其恩
45 8 shòu to suffer / to be subjected to 誰受此樂
46 8 shā to kill / to murder / to slaughter 殺罪最重
47 8 jīng to go through / to experience 業報差別經
48 8 何謂 héwèi what is the meaning of 何謂為五
49 8 chēng to call / to address 現世流布大名稱
50 8 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 有關佛陀教化眾生
51 8 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 極世珍奇衣食供養
52 8 bìng ailment / sickness / illness / disease 療救眾病
53 7 shí food / food and drink 而殺而食者
54 7 bào newspaper 故諸外報
55 7 to arise / to get up 起護念想
56 7 shì to look at / to see 大夫視奴客婢使亦有五事
57 7 zhèng upright / straight 夫當以五事正敬正養至正安其婦
58 7 wén to hear 使未聞者聞
59 7 to reach 本課收錄佛典經論及祖師大德法語之佳句精華近百條
60 7 private 有私財物不得奪之
61 7 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 慈心不殺生
62 7 財寶 cái bǎo money and valuables 所有財寶皆分為四
63 7 woman 當早與娶婦
64 7 desire 若欲治彼惡行眾生
65 7 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 故善知識不以辭盡人情
66 7 zhōng middle 佛教三藏十二部經典中
67 7 xiū to decorate / to embellish 若人種種修諸福德
68 6 shī teacher 師教弟子有五事
69 6 shēn human body / torso 身安隱
70 6 wèi to call 或謂浮屠
71 6 雜阿含經 Zá Āhán Jīng Connected Discourses / Saṃyukta Āgama / Samyukta Agama 雜阿含經
72 6 yòng to use / to apply 世用之經典根據
73 6 chù a place / location / a spot / a point 雖在富貴處生
74 6 大夫 dàifu doctor 大夫視奴客婢使亦有五事
75 6 zhòng many / numerous 療救眾病
76 6 děng et cetera / and so on 蝗蟲等
77 6 第一 dì yī first 不殺第一
78 6 善生子經 Shàn Shēng Zǐ Jīng Śṛgālavādasūtra 善生子經
79 6 財物 cái wù money and goods / property 有私財物不得奪之
80 6 長阿含經 Cháng Āhán Jīng Dīrgha Āgama / Dīrghāgama / Collection of Long Discourses 長阿含經
81 6 shèng to beat / to win / to conquer 當令勝他人弟子
82 6 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 若人於財不生慳惜
83 5 zhì to create / to make / to manufacture 制上風
84 5 xué to study / to learn 能令學
85 5 dialect / language / speech 依柔軟語
86 5 飲食 yǐn shí food and drink 潔飲食
87 5 hǎo good 四為好大伎樂
88 5 good fortune / happiness / luck 從不殺得五福
89 5 jiā house / home / residence 及家之尊長
90 5 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion 莫親惡知識
91 5 見人 jiànrén to meet somebody 見人為惡則能遮止
92 5 優婆塞戒經 Yōupósāi Jiè Jīng Upāsakāśīlasūtra / Sūtra of the Upāsakā Precepts 優婆塞戒經
93 5 四輩 sìbèi four grades / four groups 惡知識有四輩
94 5 jiàn to remonstrate / to admonish 當信忠臣正直之諫
95 5 rich / wealthy 雖富而貧
96 5 修道者 xiūdào zhě spiritual practitioners 指修道者所依止的四種正法
97 5 gěi to give 客舍給行旅
98 5 reason / logic / truth 領理萬民
99 5 zhǐ to stop / to halt 止非有四事
100 5 gain / advantage / benefit 利口者未必智
101 5 mìng life 勢力豪強而無壽命
102 5 zuò to do 為人間佛教的經典依據聊作指標
103 5 dào way / road / path 道成乃知師恩
104 5 mother 菩提心為母
105 5 shēn deep 悲母恩深如大海
106 5 seven 七者
107 5 xiān first 先起慈心
108 5 qiú to request 善求自護者
109 5 為人 wéirén behavior / personal conduct 為人所譽
110 5 nèi inside / interior 委付家內
111 5 不可以 bù kě yǐ may not 不可以人為依
112 5 端正 duānzhèng upright 不當倚端正而生憍慢
113 4 意指 yìzhǐ to mean / to imply 意指語言及音聲柔和溫雅
114 4 method / way 女人之法
115 4 guest / visitor 客舍給行旅
116 4 hurried / worried 小有急
117 4 qīn relatives 當以五事親敬親族
118 4 to leave / to depart / to go away / to part 說法也不離人間
119 4 富貴 fùguì riches and honor 雖在富貴處生
120 4 to know / to learn about / to comprehend 悉不具足
121 4 xiāo to vanish / to die out / to eliminate 消毀其形
122 4 hòu thick 外如親厚
123 4 語者 yǔzhě speaker 正直語者有二
124 4 to be kind / to be charitable / to be benevolent 身行慈
125 4 huàn to suffer from a misfortune 無患於一切
126 4 眾人 zhòngrén everyone 以眾人心為心
127 4 suí to follow 修習隨作證
128 4 不了義經 bù liǎo yì jīng texts that do not explain the meaning 依了義經不依不了義經
129 4 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可觸近
130 4 知足 zhīzú to be content 自持戒知足
131 4 happy / glad / cheerful / joyful 誰受此樂
132 4 無有 wú yǒu there is not 無有枉濫
133 4 檀越 tányuè an alms giver / a donor 檀越
134 4 正直 zhèngzhí upright / upstanding / honest / just and straight 當信忠臣正直之諫
135 4 jìn nearby 本課收錄佛典經論及祖師大德法語之佳句精華近百條
136 4 liàng a quantity / an amount 應時籌量食
137 4 救護 jiùhù to save and protect 能救護眾生
138 4 菩薩 púsà bodhisatta 是故菩薩先應自施
139 4 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 當以五事供養沙門
140 4 shí ten 何等為十
141 4 弟子 dìzi disciple / follower / student 師教弟子有五事
142 4 世間 shìjiān world / the human world 人於世間
143 4 了義 liǎoyì nītārtha / definitive 依了義經不依不了義經
144 3 shī to lose 莫令漏失
145 3 過失 guòshī defect / fault 見有過失
146 3 honor / reputation 為人所譽
147 3 father 大悲心為父
148 3 tàn to sigh 當敬歎之
149 3 佛教 fójiào Buddhism 是生活化的佛教
150 3 人間佛教 Rénjiān Fójiào Humanistic Buddhism 人間佛教
151 3 人間 rénjiān the human world / the world 說法也不離人間
152 3 yín lascivious 不得婬心於外夫
153 3 gas / vapour / fumes 辭氣和
154 3 飯食 fànshí food 當以時飯食
155 3 hòu after / later 當從後稱譽之
156 3 zhāng zhang 奉事姑嫜夫主亦有五善
157 3 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 和合語者亦二
158 3 eight 八者
159 3 Buddha / Awakened One 佛告天帝
160 3 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 若人種種修諸福德
161 3 jiǔ old 久坐不飯
162 3 interest 夜息
163 3 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 諸功德中
164 3 shǎo few 收穫尟少
165 3 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 思惟五法
166 3 xīng to flourish / to be popular 興立佛圖
167 3 fèng to offer / to present 子當以五事奉敬供養父母
168 3 jìn to the greatest extent / utmost 故善知識不以辭盡人情
169 3 cáng to hide 蓋藏乃得臥
170 3 歡喜 huānxǐ joyful 親族歡喜
171 3 憍慢 jiāomàn arrogance 不當倚端正而生憍慢
172 3 ān calm / still / quiet / peaceful 能常安群生
173 3 to gather / to collect 方便集財物
174 3 增一阿含經 Zēng Yī Āhán Jīng Ekottara Āgama 增一阿含經
175 3 mǐn to pity / to sympathize 悲愍有情
176 3 bēi sadness / sorrow / grief 悲愍有情
177 3 善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 親附善友亦復然
178 3 造作 zàozuò to make / to manufacture 造作福德舍
179 3 衣食 yī shí clothes and food 極世珍奇衣食供養
180 3 現世 xiànshì the present rebirth / the present life 現世不逢害
181 3 當令 dānglìng to be in season / seasonal 當令疾知
182 3 shì a generation 世用之經典根據
183 3 zhǐ to point 指修道者所依止的四種正法
184 3 十四 shí sì fourteen 婦當以十四事事於夫
185 3 zhǒng kind / type 若人種種修諸福德
186 3 身體 shēntǐ human body / health 意指飲食應著重在維持身體的健康
187 3 正法 zhèngfǎ proper law 指修道者所依止的四種正法
188 3 jié festival / a special day 節欲貪樂
189 3 貧窮 pínqióng poor / impoverished 一分施與舍衛城中貧窮苦惱無依怙者
190 3 child / son 欲令弟子智慧勝師
191 3 móu to plan 謀在多
192 3 zuì crime / sin / vice 諸餘罪中
193 3 to enter 無令得入
194 3 paternal aunt / father's sister 奉事姑嫜夫主亦有五善
195 3 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 有關佛陀教化眾生
196 3 佛遺教經 Fó Yí Jiāo Jīng Sutra of Teachings Bequeathed by the Buddha / Fo Yijiao Jing 佛遺教經
197 3 親近 qīnjìn to get close to 心自親近
198 3 具足 jùzú complete / full / perfect 悉不具足
199 3 lái to come 從天上來下生世間則長壽
200 3 meaning / sense 依義
201 3 禪林寶訓 Chán Lín Bǎo Xùn Treasured Instructions of Chan Temples / Chanlin Baoxun 禪林寶訓
202 3 不好 bù hǎo not good 命好心不好
203 3 shí real / true 苗稼不實
204 3 平等 píngděng be equal in social status 以平等自護
205 3 qián front 於人前好言語
206 3 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 以貪業故
207 3 大薩遮尼乾子所說經 Dàsàzhēnígàn Zǐ Suǒ Shuō Jīng Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa / Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing 大薩遮尼乾子所說經
208 3 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍大便
209 3 guān to look at / to watch / to observe 可以觀利害之極致
210 3 pín poor / impoverished 雖富而貧
211 3 治生 zhìshēng to earn a living 令治生
212 3 佛說孛經抄 Fó shuō bèi jīng chāo Commentary on the Fo Shuo Bei Sutra 佛說孛經抄
213 3 guò to cross / to go over / to pass 無過瞋恚
214 3 tóng like / same / similar 同利
215 3 day of the month / a certain day 以充隨日
216 3 to hand over to 悉用付之
217 3 words / speech / expression / phrase / dialog 故善知識不以辭盡人情
218 3 大地 dàdì earth / mother earth 大地鹹鹵
219 3 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法也不離人間
220 3 cái money / wealth / riches / valuables 若人於財不生慳惜
221 3 shàng top / a high position 於上大小便利
222 3 智慧 zhìhuì wisdom 智慧觀察
223 3 六祖壇經 Liù Zǔ Tán Jīng Platform Sutra of the Sixth Patriarch / Platform Sutra / Liuzu Tan Jing 六祖壇經
224 3 stupid / doltish / foolish / ignorant 愚賤不肖
225 3 xìn to believe / to trust 當信忠臣正直之諫
226 3 耳目 ěrmù eyes and ears / attention / information / knowledge / spies 以眾人耳目為耳目
227 3 樹木 shùmù trees 令諸樹木果實苦澀
228 3 to lack 穿井供渴乏
229 3 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門
230 3 zhǔ owner 奉事姑嫜夫主亦有五善
231 3 貧賤 pínjiàn poor and lowly 貧賤而死
232 3 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 不可便棄
233 2 shòu thin / emaciated / lean 病瘦當為呼醫治之
234 2 jiān shoulder 右肩擔父
235 2 jǐng a well 穿井供渴乏
236 2 須臾 xūyú a moment 猶不能報須臾之恩
237 2 不舉 bùjǔ erectile dysfunction / impotence 眾綱不舉
238 2 四念處 sì niàn chù the four bases of mindfulness 自護者修四念處
239 2 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture / a canonical text 世用之經典根據
240 2 藥草 yàocǎo medicinal herb 藥草無力
241 2 gōng a palace 宮商清雅
242 2 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech 兩舌業故
243 2 依法不依人 yī fǎ bù yī rén Rely on the Dharma 依法不依人
244 2 教誡 jiāojiè instruction / teaching 思惟其教誡
245 2 jiǔ nine 九者
246 2 隨時 suíshí at any time 隨時稟與
247 2 防護 fánghù to defend / to protect 防護不令為惡
248 2 佛本行集經 Fó Běn Xíng Jí Jīng Fo Ben Xing Ji Jing / Abhiniṣkramaṇasūtra / Abhiniskramana Sutra 佛本行集經
249 2 a low stool 株杌槎菜
250 2 不為 bùwéi to not do 不為兵刃虎狼毒蟲所傷害
251 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 道成乃知師恩
252 2 愛樂 ài lè love and joy 愛樂受習
253 2 zǒu to walk / to go / to move 避人走
254 2 稱譽 chēngyù to praise 當稱譽大夫善
255 2 huái bosom / breast 教懷善心
256 2 瞋恚 chēnhuì anger / rage 無過瞋恚
257 2 生活 shēnghuó life 是生活化的佛教
258 2 zuò to sit 坐起當相念
259 2 extra / surplus / remainder 諸餘罪中
260 2 不依 bùyī not to comply / not to go along with / not to let off easily / not to let somebody get away with it 依了義經不依不了義經
261 2 正見 zhèng jiàn Right Understanding / Right View 乃至自行正見
262 2 早起 zǎo qǐ to get up early 當早起
263 2 shān a mountain / a hill / a peak 何謂如山
264 2 servant girl 大夫視奴客婢使亦有五事
265 2 xián salty / briny 大地鹹鹵
266 2 天上 tiānshàng the sky 天上壽無極
267 2 知識 zhīshi knowledge 善法為知識
268 2 gōng respectful / polite / reverent 柔和恭遜辭
269 2 良藥 liángyào good medicine / a good remedy 正事良藥
270 2 無瞋 wúchēn non-aggression / non-hatred / imperturbability 口裏無瞋出妙香
271 2 láo to toil 士勞則勢不舉
272 2 shì to test / to try / to experiment 試述管理教化經證的現代意義
273 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 常念侵損他
274 2 wéi to disobey / to violate / to defy 不違他
275 2 shě to give 捨此五事
276 2 福報 fúbào a blessed reward 未來福報轉無量
277 2 沒有 méiyǒu to not have / there is not 藥草五穀沒有生長能力
278 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反得苦惱
279 2 zhōng end / finish / conclusion 至終無損耗
280 2 chēn to glare at in anger 以瞋業故
281 2 gōng merit 始學功巧業
282 2 慈父 cífù a loving father 慈父悲母長養恩
283 2 disease / sickness / ailment 當令疾知
284 2 huì intelligent / clever 滅慧生痴
285 2 yǐn to drink 渴乏得飲
286 2 方便 fāngbiàn convenient 方便集財物
287 2 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 身安隱
288 2 好命 hǎomìng lucky / blessed with good fortune 心好命又好
289 2 上風 shàngfēng on the up / currently winning / rising (in popularity etc) 制上風
290 2 to fly 愛樂受習
291 2 chuán boat / ship / watercraft 橋船以濟度
292 2 jià to sow grain 令諸苗稼子實微細
293 2 惡友 èyǒu a bad friend 五為惡友
294 2 dìng to decide 可以定叢林之是非也
295 2 chá a raft 株杌槎菜
296 2 退 tuì to retreat / to move back 見退菩提心人殷勤勸進
297 2 下風 xiàfēng leeward / downwind / disadvantageous position / to concede or give way in an argument 制下風
298 2 排出 páichū to discharge 體內之氣無法從身體上方排出
299 2 jiè to quit 如法戒具足
300 2 心地觀經 xīn dì guān jīng Sutra on the Contemplation of the Mind / Mahayana Sutra on the Contemplation of the Mind-Ground of Essential Nature 心地觀經
301 2 xiǎo small / tiny / insignificant 小有急
302 2 shāng commerce / trade 宮商清雅
303 2 zéi thief 反以自賊
304 2 to insult / to accuse / to blame / to curse / to scold 罵言不得還罵作色
305 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 已聞能使善解
306 2 huā Hua 如蜂集眾花
307 2 大般涅槃經 Dà Bān Nièpán Jīng Mahāparinirvāṇasūtra / The Mahayana Mahaparinirvana sutra 大般涅槃經
308 2 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 菩薩成就四法
309 2 環保 huánbǎo environmental protection 護生環保
310 2 不以 bùyǐ not because of 故善知識不以辭盡人情
311 2 clothes / clothing 與衣被
312 2 tiān day 開示天路
313 2 應作 yīngzuò a manifestation 應作是念
314 2 女人 nǚrén woman / women 一切女人是我母
315 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 親附善友亦復然
316 2 huà to make into / to change into / to transform 是生活化的佛教
317 2 thirst 穿井供渴乏
318 2 rough / thick / course 器雖粗弊
319 2 梵天 Fàntiān Brahma 行者福即生梵天
320 2 coarse / rough 麤澀惡物
321 2 to cry out / to shout 病瘦當為呼醫治之
322 2 miáo a seedling 令諸苗稼子實微細
323 2 to flee / to escape 一為嗜酒遊逸
324 2 玉耶女經 Yùyé Nǚ Jīng Sujata Sutra 玉耶女經
325 2 táng Tang Dynasty
326 2 理財 lǐcái personal finance / financial management 理財之道
327 2 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 捨身墮惡道
328 2 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 指修道者所依止的四種正法
329 2 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以觀利害之極致
330 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 常具慚愧
331 2 yǐn to hide / to conceal 自隱其私
332 2 to calculate / to compute / to count 當教計書疏
333 2 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 壽命增長
334 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 未來福報轉無量
335 2 to go 當念令去惡就善
336 2 wife 夫之敬妻亦有五事
337 2 dān to carry / to shoulder 右肩擔父
338 2 a slave / a servant 大夫視奴客婢使亦有五事
339 2 是非 shìfēi right and wrong 可以定叢林之是非也
340 2 fish 猶如在於魚鋪上
341 2 xiào to be filial 若能在家孝父母
342 2 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 菩提心為母
343 2 身行 shēnxíng behavior / moral conduct 身行慈
344 2 guǎng wide / large / vast 復有七法廣施
345 2 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 善法為知識
346 2 interesting 當奔趣救護之
347 2 語言 yǔyán a language 語言之表現為依
348 2 非時 fēishí untimely / at an unusual time / out of season 世人當知時與非時
349 2 修習 xiūxí to practice / to cultivate 於十惡業多修習故
350 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 當炊蒸掃除待之
351 2 qíng feeling / emotion / mood 盡眾人之情
352 2 chòu to smell / to stink / to emit a foul odor 感諸外物皆悉臭穢
353 2 can / may / permissible 恕己可為譬
354 2 subject / class / lesson 第十二課
355 2 yíng to receive / to welcome / to greet 當送迎之
356 2 xiǎo xiao 私往於屏處諫曉呵止之
357 2 shòu old age / long life 天上壽無極
358 2 福田 fútián domain for practices leading to enlightenment 名曰福田
359 2 natural salt 大地鹹鹵
360 2 佛醫經 fó yī jīng Fo Yi Jing 佛醫經
361 2 決策 juécè to make a strategic decision 指在決策之前應廣納建言
362 2 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 闔門待君子
363 2 契合 qìhé to agree / to get on with 而所說之理契合於正法
364 2 善生 shànshēng Sīgāla 善生
365 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 福變為禍兆
366 2 shǒu hand 以手執取一把茅
367 2 zhèng to criticize / to remonstrate / to admonish 無鬥無有諍
368 2 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
369 2 不放逸 bù fàngyì vigilance / heedfulness / conscientious 心不放逸
370 2 管理 guǎnlǐ to supervise / to manage / to administer 管理教化
371 2 出入 chūrù to go out and come in 大夫出入
372 2 guǒ a result / a consequence 種植園果故
373 2 饒益 ráoyì to gain / to profit 多所饒益
374 2 奉事 fèngshì to attend on 奉事姑嫜夫主亦有五善
375 2 shù to state / to tell / to narrate / to relate 試述管理教化經證的現代意義
376 2 妙慧童女經 Miào Huì Tóng Nǚ Jīng Sumatī Sūtra / Sumatidārikāparipṛcchā 妙慧童女經
377 2 人倫 rénlún human relations 乃至人倫
378 2 yóu to swim 一為嗜酒遊逸
379 2 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 莊嚴以時
380 2 wǎng to go (in a direction) 私往於屏處諫曉呵止之
381 2 在於 zàiyú in / consist of 猶如在於魚鋪上
382 2 dòu to struggle / to fight 無鬥無有諍
383 2 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說善生經
384 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 若欲治彼惡行眾生
385 2 shèn cautious 慎其口語
386 2 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來涅槃常不變
387 2 to die 一切皆懼死
388 2 清涼 qīngliáng cool / refreshing 林樹蔭清涼
389 2 護者 hùzhě a demon / rākṣasa 善求自護者
390 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 猶不能報須臾之恩
391 2 三藏 Sān Zàng Tripitaka 佛教三藏十二部經典中
392 2 báo thin / slight / weak 恩厚不薄
393 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff 莫不畏杖痛
394 2 體內 tǐ nèi within the body / in vivo 體內之氣無法從身體上方排出
395 2 yǎng to look up 物輕則仰
396 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 時與寶飾
397 2 easy / simple 飯食易消不作病
398 2 親族 qīnzú relatives / members of the same family, clan, tribe etc 親族歡喜
399 2 四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma 菩薩成就四法
400 2 shùn to obey 言語順
401 2 朋友 péngyou friend 人視親屬朋友
402 2 依義不依語 yī yì bù yī yǔ Rely on the meaning 依義不依語
403 2 惠施 huìshī Hui Shi 惠施孤獨
404 2 shì power / authority 士勞則勢不舉
405 2 soil / ground / land 何謂如地
406 2 善生經 Shàn Shēng Jīng Siṅgālovāda Sutta / Siṅgālovādasutta 佛說善生經
407 2 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 諫勸令捨
408 2 柔軟 róuruǎn soft 依柔軟語
409 2 睡眠 shuìmián sleeping / slumber 睡眠自受苦
410 2 便 biàn convenient / handy / easy 不可便棄
411 2 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 反得苦惱
412 2 行者 xíngzhě practitioner 行者福即生梵天
413 2 棄捐 qìjuān to throw away / to discard 不得棄捐乞丐人
414 2 xíng appearance 消毀其形
415 2 shě to give 造作福德舍
416 2 què a watchtower / a guard tower 威嚴不闕
417 2 mén door / gate / doorway / gateway 闔門待君子
418 2 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 信解明了
419 2 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra 您對佛經的護生環保理念有何看法
420 2 依智不依識 yī zhì bù yī shí Rely on wisdom 依智不依識
421 2 kàn to see / to look 看視家物
422 2 qiáng strong / powerful 強設功力
423 2 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 便是修行第一方
424 2 背後 bèihòu behind / at the back / in the rear 背後說言惡
425 2 真常 zhēn cháng true constant 不斷不滅是真常
426 2 不滅 bùmiè not being extinguished 不斷不滅是真常
427 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 以手執取一把茅
428 2 中道 zhōng dào the middle way 謂修道者當以中道第一義為依
429 2 yuàn to blame / to complain 內有怨心
430 2 xián virtuous / worthy 令屬賢友
431 2 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 念布施
432 2 名為 míngwèi to be called 此即名為勝福田
433 2 不殺生 bù shā shēng Refrain from killing 慈心不殺生
434 2 護生 hù shēng Protecting Lives 護生環保
435 2 親屬 qīnshǔ family member / kin / kindred 三為給施親屬知友
436 2 zhòng heavy 殺罪最重
437 2 liáo to be healed / to cured / to recover 療救眾病
438 2 柔和 róuhé gentle 柔和恭遜辭
439 2 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 是人則能調伏眾生
440 2 xùn to yield 柔和恭遜辭
441 2 四事 sìshì the four necessities 止非有四事
442 2 road / path / way 開示天路
443 2 定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration 為行者易得定意
444 2 瞋心 chēnxīn anger / a heart of anger 非瞋心
445 2 shì to show / to reveal 示人正直
446 1 to draft 以擬於貧乏
447 1 奴婢 núbì slave servant 二為瞻視人客奴婢
448 1 太過 tàiguò excessive 噉食太過人
449 1 嗜酒 shìjiǔ to be addicted to alchohol 一為嗜酒遊逸
450 1 節制 jiézhì to control / to restrict / to moderate / to temper 意指飲食無節制
451 1 善能 shànnéng to be good at 善能分別菩提煩惱
452 1 xiǎn dangerous 峻崖險谷
453 1 世人 shìrén mankind 世人當知時與非時
454 1 制止 zhìzhǐ to curb / to put a stop to / to stop / to check / to limit 門不制止
455 1 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 應所當作
456 1 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 無明顛倒心
457 1 第十二 dì shí èr twelfth 第十二課
458 1 尊卑 zūn bēi the noble and the lowly 讓則尊卑和睦
459 1 zhèng proof 試述管理教化經證的現代意義
460 1 乞丐 qǐgài beggar 不得棄捐乞丐人
461 1 欲貪 yùtān kāmarāga / sensual craving 節欲貪樂
462 1 sēng a monk 自皈依僧
463 1 後坐 hòuzuò recoil (of a gun) / backlash 後坐
464 1 生天 shēng tiān highest rebirth 得生天
465 1 jiā good / auspicious / excellent 本課收錄佛典經論及祖師大德法語之佳句精華近百條
466 1 放生 Fàng Shēng to release living creatures / fangsheng 若佛子以慈心故行放生業
467 1 juān to contribute 萎時捐之
468 1 佛典 Fódiǎn Buddhist scriptures / Buddhist classics 本課收錄佛典經論及祖師大德法語之佳句精華近百條
469 1 六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies 故六道眾生皆是我父母
470 1 yāo to die prematurely 遭殃且貧夭
471 1 to take / to get / to fetch 以手執取一把茅
472 1 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries 本課收錄佛典經論及祖師大德法語之佳句精華近百條
473 1 十惡 shí è the ten evils 於十惡業多修習故
474 1 便利 biànlì convenient / easy 施便利處
475 1 zuǒ left 左肩擔母
476 1 妙香 miào xiāng fine incense 口裏無瞋出妙香
477 1 有情 yǒuqíng sentient beings 悲愍有情
478 1 用心 yòngxīn diligently / with all one's heart / wholeheartedly / attentively 自用心為之
479 1 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 統理大眾
480 1 增減 zēngjiǎn to increase or decrease 勿生增減
481 1 憂愁 yōuchóu to be worried 憂愁
482 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 民困則思亂
483 1 藿香 huòxiāng wrinkled giant hyssop 及以藿香麝香等
484 1 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 惡者遠離之
485 1 直諫 zhíjiàn to admonish somebody frankly / direct criticism 於人前直諫
486 1 withered / dried up 為療形枯
487 1 未及 wèijí to not have had time / to have not yet / not to touch upon 時未及到
488 1 百喻經 Bǎi Yù Jīng The Hundred Parables Sutra / Saṅghasena 百喻經
489 1 xuǎn to choose / to pick / to select 不以意選學者
490 1 修善 xiū shàn to cultivate goodness 斷惡修善
491 1 集異門足論 Jí Yì Mén Zú Lùn Sangitiparyaya / Samgiti-paryaya-sastra 阿毗達磨集異門足論
492 1 變為 biànwéi to change into / to become 福變為禍兆
493 1 lòu to leak / to drip 莫令漏失
494 1 to bewitch / to charm / to infatuate 迷悶難覺寤
495 1 言語 yányǔ spoken language 言語順
496 1 rustic / low / base / mean 鄙樸者未必悖
497 1 yìng hard / firm / strong 草枝尖槎粗硬
498 1 善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 導善道
499 1 愛敬 àijìng to love and revere 人所愛敬
500 1 忠臣 zhōngchén faithful official 當信忠臣正直之諫

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 72 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 三者
2 72 zhī him / her / them / that 世用之經典根據
3 66 wèi for / to 為人間佛教的經典依據聊作指標
4 53 dāng to be / to act as / to serve as 當行五事
5 43 yǒu is / are / to exist 若有眾生
6 40 rén person / people / a human being 人於世間
7 39 sān three 三者
8 37 not / no 說法也不離人間
9 37 so as to / in order to 以偷盜業故
10 33 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
11 33 二者 èrzhě the two / both 二者
12 32 in / at 人於世間
13 31 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
14 29 naturally / of course / certainly 善求自護者
15 28 shì is / are / am / to be 是生活化的佛教
16 24 otherwise / but / however 則無所益
17 24 zhū all / many / various 若人種種修諸福德
18 23 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者
19 21 one
20 21 also / too 亦殺我故身
21 20 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 何以故
22 20 xīn heart 大悲心為父
23 20 五事 wǔ shì five dharmas / five categories 當行五事
24 19 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 則無所益
25 19 de possessive particle 是生活化的佛教
26 19 lìng to make / to cause to be / to lead 令世饑饉
27 19 his / hers / its / theirs 其殺業故
28 19 néng can / able 能救護眾生
29 17 shí time / a point or period of time 己自護時即是護他
30 17 wài outside 感諸外物
31 17 and 隨時稟與
32 17 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而無不犯殺生戒
33 16 to protect / to guard 自護如護命
34 16 a man / a male adult 夫為國王
35 16 five 從不殺得五福
36 16 shēng to be born / to give birth 雖在富貴處生
37 15 according to 依實
38 15 such as / for example / for instance 自護如護命
39 15 è evil / vice 感惡風雨及諸塵埃
40 15 de potential marker 從不殺得五福
41 15 ruò to seem / to be like / as 若人種種修諸福德
42 15 no 則無所益
43 15 business / industry 於十惡業多修習故
44 14 he / him 己自護時即是護他
45 14 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 於十惡業多修習故
46 13 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善求自護者
47 13 èr two
48 12 尸迦羅越六方禮經 Shījiāluóyuè Liù Fāng Lǐ Jīng Śṛgālavādasūtra / Siṅgālovādasutta 尸迦羅越六方禮經
49 12 shī the practice of selfless giving / dāna 復有七法廣施
50 12 four
51 12 xíng to walk / to move 勿殺勿行杖
52 12 liù six 六者
53 11 thing / matter 感諸外物
54 11 cháng always / ever / often / frequently / constantly 能常安群生
55 11 also / too 說法也不離人間
56 11 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 不得說其惡
57 11 jìng to respect /to honor 當敬歎之
58 11 niàn to read aloud 應作是念
59 11 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 感諸外物
60 10 fēn to separate / to divide into parts 一分自食用
61 10 jiāo to teach / to educate / to instruct 師教弟子有五事
62 10 idea 不以意選學者
63 10 yán to speak / to say / said 罵言不得還罵作色
64 10 fēi not / non- / un- 非不實
65 9 xiāng each other / one another / mutually 亦不分別怨親之相
66 9 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得妄撾捶之
67 9 zài in / at 雖在富貴處生
68 9 zhī to know 當令疾知
69 9 promptly / right away / immediately 行者福即生梵天
70 9 父母 fùmǔ parents / mother and father 故六道眾生皆是我父母
71 9 使 shǐ to make / to cause 大夫視奴客婢使亦有五事
72 9 jiàn to see 見師即承事
73 8 shì matter / thing / item 奴客婢使事大夫亦有五事
74 8 yǒu friend / companion 令屬賢友
75 8 一切 yīqiè all / every / everything 一切皆懼死
76 8 ēn kindness / grace / graciousness 當念其恩
77 8 shòu to suffer / to be subjected to 誰受此樂
78 8 shā to kill / to murder / to slaughter 殺罪最重
79 8 jīng to go through / to experience 業報差別經
80 8 何謂 héwèi what is the meaning of 何謂為五
81 8 云何 yúnhé why 云何護他自護
82 8 cóng from 從天上來下生世間則長壽
83 8 chēng to call / to address 現世流布大名稱
84 8 I / me / my 一切男子是我父
85 8 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 有關佛陀教化眾生
86 8 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 極世珍奇衣食供養
87 8 bìng ailment / sickness / illness / disease 療救眾病
88 7 shí food / food and drink 而殺而食者
89 7 bào newspaper 故諸外報
90 7 to arise / to get up 起護念想
91 7 shì to look at / to see 大夫視奴客婢使亦有五事
92 7 zhèng upright / straight 夫當以五事正敬正養至正安其婦
93 7 wén to hear 使未聞者聞
94 7 to reach 本課收錄佛典經論及祖師大德法語之佳句精華近百條
95 7 private 有私財物不得奪之
96 7 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 慈心不殺生
97 7 財寶 cái bǎo money and valuables 所有財寶皆分為四
98 7 this / these 誰受此樂
99 7 suī although / even though 雖在富貴處生
100 7 woman 當早與娶婦
101 7 desire 若欲治彼惡行眾生
102 7 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 故善知識不以辭盡人情
103 7 zhōng middle 佛教三藏十二部經典中
104 7 xiū to decorate / to embellish 若人種種修諸福德
105 6 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 利口者未必智
106 6 shī teacher 師教弟子有五事
107 6 shēn human body / torso 身安隱
108 6 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等為五
109 6 chú except / besides 先自除惡
110 6 wèi to call 或謂浮屠
111 6 雜阿含經 Zá Āhán Jīng Connected Discourses / Saṃyukta Āgama / Samyukta Agama 雜阿含經
112 6 yòng to use / to apply 世用之經典根據
113 6 chù a place / location / a spot / a point 雖在富貴處生
114 6 大夫 dàifu doctor 大夫視奴客婢使亦有五事
115 6 zhòng many / numerous 療救眾病
116 6 děng et cetera / and so on 蝗蟲等
117 6 第一 dì yī first 不殺第一
118 6 善生子經 Shàn Shēng Zǐ Jīng Śṛgālavādasūtra 善生子經
119 6 財物 cái wù money and goods / property 有私財物不得奪之
120 6 長阿含經 Cháng Āhán Jīng Dīrgha Āgama / Dīrghāgama / Collection of Long Discourses 長阿含經
121 6 self 恕己可為譬
122 6 shèng to beat / to win / to conquer 當令勝他人弟子
123 6 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 若人於財不生慳惜
124 5 do not 所有美膳莫自口
125 5 zhì to create / to make / to manufacture 制上風
126 5 xué to study / to learn 能令學
127 5 dialect / language / speech 依柔軟語
128 5 未必 wèibì not necessarily / may not 寡言者未必愚
129 5 他人 tārén someone else / other people 當令勝他人弟子
130 5 飲食 yǐn shí food and drink 潔飲食
131 5 hǎo good 四為好大伎樂
132 5 good fortune / happiness / luck 從不殺得五福
133 5 jiā house / home / residence 及家之尊長
134 5 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion 莫親惡知識
135 5 見人 jiànrén to meet somebody 見人為惡則能遮止
136 5 優婆塞戒經 Yōupósāi Jiè Jīng Upāsakāśīlasūtra / Sūtra of the Upāsakā Precepts 優婆塞戒經
137 5 四輩 sìbèi four grades / four groups 惡知識有四輩
138 5 jiàn to remonstrate / to admonish 當信忠臣正直之諫
139 5 yīng should / ought 應所當作
140 5 rich / wealthy 雖富而貧
141 5 修道者 xiūdào zhě spiritual practitioners 指修道者所依止的四種正法
142 5 jiē all / each and every / in all cases 一切皆懼死
143 5 gěi to give 客舍給行旅
144 5 reason / logic / truth 領理萬民
145 5 zhǐ to stop / to halt 止非有四事
146 5 gain / advantage / benefit 利口者未必智
147 5 mìng life 勢力豪強而無壽命
148 5 zuò to do 為人間佛教的經典依據聊作指標
149 5 dào way / road / path 道成乃知師恩
150 5 mother 菩提心為母
151 5 shēn deep 悲母恩深如大海
152 5 seven 七者
153 5 xiān first 先起慈心
154 5 qiú to request 善求自護者
155 5 為人 wéirén behavior / personal conduct 為人所譽
156 5 nèi inside / interior 委付家內
157 5 不可以 bù kě yǐ may not 不可以人為依
158 5 端正 duānzhèng upright 不當倚端正而生憍慢
159 4 意指 yìzhǐ to mean / to imply 意指語言及音聲柔和溫雅
160 4 method / way 女人之法
161 4 guest / visitor 客舍給行旅
162 4 certainly / must / will / necessarily 事必學
163 4 hurried / worried 小有急
164 4 qīn relatives 當以五事親敬親族
165 4 to leave / to depart / to go away / to part 說法也不離人間
166 4 富貴 fùguì riches and honor 雖在富貴處生
167 4 to know / to learn about / to comprehend 悉不具足
168 4 xiāo to vanish / to die out / to eliminate 消毀其形
169 4 hòu thick 外如親厚
170 4 語者 yǔzhě speaker 正直語者有二
171 4 to be kind / to be charitable / to be benevolent 身行慈
172 4 huàn to suffer from a misfortune 無患於一切
173 4 眾人 zhòngrén everyone 以眾人心為心
174 4 suí to follow 修習隨作證
175 4 do not 勿殺勿行杖
176 4 that / those 慈心哀彼
177 4 不了義經 bù liǎo yì jīng texts that do not explain the meaning 依了義經不依不了義經
178 4 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可觸近
179 4 知足 zhīzú to be content 自持戒知足
180 4 happy / glad / cheerful / joyful 誰受此樂
181 4 無有 wú yǒu there is not 無有枉濫
182 4 檀越 tányuè an alms giver / a donor 檀越
183 4 正直 zhèngzhí upright / upstanding / honest / just and straight 當信忠臣正直之諫
184 4 jìn nearby 本課收錄佛典經論及祖師大德法語之佳句精華近百條
185 4 liàng a quantity / an amount 應時籌量食
186 4 救護 jiùhù to save and protect 能救護眾生
187 4 菩薩 púsà bodhisatta 是故菩薩先應自施
188 4 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 當以五事供養沙門
189 4 zhì to / until 下至螻蟻
190 4 shí ten 何等為十
191 4 弟子 dìzi disciple / follower / student 師教弟子有五事
192 4 世間 shìjiān world / the human world 人於世間
193 4 了義 liǎoyì nītārtha / definitive 依了義經不依不了義經
194 3 shī to lose 莫令漏失
195 3 過失 guòshī defect / fault 見有過失
196 3 honor / reputation 為人所譽
197 3 father 大悲心為父
198 3 tàn to sigh 當敬歎之
199 3 佛教 fójiào Buddhism 是生活化的佛教
200 3 如是 rúshì thus / so 如是四攝法
201 3 人間佛教 Rénjiān Fójiào Humanistic Buddhism 人間佛教
202 3 人間 rénjiān the human world / the world 說法也不離人間
203 3 yín lascivious 不得婬心於外夫
204 3 gas / vapour / fumes 辭氣和
205 3 飯食 fànshí food 當以時飯食
206 3 and 辭氣和
207 3 hòu after / later 當從後稱譽之
208 3 zhāng zhang 奉事姑嫜夫主亦有五善
209 3 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 和合語者亦二
210 3 eight 八者
211 3 Buddha / Awakened One 佛告天帝
212 3 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 若人種種修諸福德
213 3 jiǔ old 久坐不飯
214 3 interest 夜息
215 3 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 諸功德中
216 3 shǎo few 收穫尟少
217 3 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 思惟五法
218 3 xīng to flourish / to be popular 興立佛圖
219 3 fèng to offer / to present 子當以五事奉敬供養父母
220 3 jìn to the greatest extent / utmost 故善知識不以辭盡人情
221 3 cáng to hide 蓋藏乃得臥
222 3 歡喜 huānxǐ joyful 親族歡喜
223 3 憍慢 jiāomàn arrogance 不當倚端正而生憍慢
224 3 ān calm / still / quiet / peaceful 能常安群生
225 3 duàn absolutely / decidedly 斷在獨
226 3 to gather / to collect 方便集財物
227 3 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是故知
228 3 增一阿含經 Zēng Yī Āhán Jīng Ekottara Āgama 增一阿含經
229 3 each 各有所貯
230 3 mǐn to pity / to sympathize 悲愍有情
231 3 bēi sadness / sorrow / grief 悲愍有情
232 3 善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 親附善友亦復然
233 3 造作 zàozuò to make / to manufacture 造作福德舍
234 3 衣食 yī shí clothes and food 極世珍奇衣食供養
235 3 現世 xiànshì the present rebirth / the present life 現世不逢害
236 3 當令 dānglìng to be in season / seasonal 當令疾知
237 3 huò or / either / else 或謂浮屠
238 3 shì a generation 世用之經典根據
239 3 zhǐ to point 指修道者所依止的四種正法
240 3 多少 duōshǎo number / amount / how much / how many 家中所有多少
241 3 十四 shí sì fourteen 婦當以十四事事於夫
242 3 zhǒng kind / type 若人種種修諸福德
243 3 身體 shēntǐ human body / health 意指飲食應著重在維持身體的健康
244 3 正法 zhèngfǎ proper law 指修道者所依止的四種正法
245 3 jié festival / a special day 節欲貪樂
246 3 貧窮 pínqióng poor / impoverished 一分施與舍衛城中貧窮苦惱無依怙者
247 3 child / son 欲令弟子智慧勝師
248 3 already / afterwards 已聞能使善解
249 3 móu to plan 謀在多
250 3 zuì crime / sin / vice 諸餘罪中
251 3 to enter 無令得入
252 3 paternal aunt / father's sister 奉事姑嫜夫主亦有五善
253 3 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 有關佛陀教化眾生
254 3 佛遺教經 Fó Yí Jiāo Jīng Sutra of Teachings Bequeathed by the Buddha / Fo Yijiao Jing 佛遺教經
255 3 親近 qīnjìn to get close to 心自親近
256 3 具足 jùzú complete / full / perfect 悉不具足
257 3 lái to come 從天上來下生世間則長壽
258 3 meaning / sense 依義
259 3 禪林寶訓 Chán Lín Bǎo Xùn Treasured Instructions of Chan Temples / Chanlin Baoxun 禪林寶訓
260 3 不好 bù hǎo not good 命好心不好
261 3 shí real / true 苗稼不實
262 3 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 道成乃知師恩
263 3 平等 píngděng be equal in social status 以平等自護
264 3 qián front 於人前好言語
265 3 無不 wúbù not lacking 而無不犯殺生戒
266 3 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 以貪業故
267 3 大薩遮尼乾子所說經 Dàsàzhēnígàn Zǐ Suǒ Shuō Jīng Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa / Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing 大薩遮尼乾子所說經
268 3 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍大便
269 3 guān to look at / to watch / to observe 可以觀利害之極致
270 3 pín poor / impoverished 雖富而貧
271 3 治生 zhìshēng to earn a living 令治生
272 3 佛說孛經抄 Fó shuō bèi jīng chāo Commentary on the Fo Shuo Bei Sutra 佛說孛經抄
273 3 what / where / which 心平何勞持戒
274 3 guò to cross / to go over / to pass 無過瞋恚
275 3 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 各有所貯
276 3 again / more / repeatedly 妻復以五事恭敬於夫
277 3 tóng like / same / similar 同利
278 3 míng measure word for people 是名自護護他
279 3 day of the month / a certain day 以充隨日
280 3 to hand over to 悉用付之
281 3 words / speech / expression / phrase / dialog 故善知識不以辭盡人情
282 3 大地 dàdì earth / mother earth 大地鹹鹵
283 3 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法也不離人間
284 3 cái money / wealth / riches / valuables 若人於財不生慳惜
285 3 shàng top / a high position 於上大小便利
286 3 智慧 zhìhuì wisdom 智慧觀察
287 3 六祖壇經 Liù Zǔ Tán Jīng Platform Sutra of the Sixth Patriarch / Platform Sutra / Liuzu Tan Jing 六祖壇經
288 3 stupid / doltish / foolish / ignorant 愚賤不肖
289 3 xìn to believe / to trust 當信忠臣正直之諫
290 3 耳目 ěrmù eyes and ears / attention / information / knowledge / spies 以眾人耳目為耳目
291 3 樹木 shùmù trees 令諸樹木果實苦澀
292 3 to lack 穿井供渴乏
293 3 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門
294 3 zhǔ owner 奉事姑嫜夫主亦有五善
295 3 貧賤 pínjiàn poor and lowly 貧賤而死
296 3 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 不可便棄
297 2 shòu thin / emaciated / lean 病瘦當為呼醫治之
298 2 jiān shoulder 右肩擔父
299 2 zuì most / extremely / exceedingly 殺罪最重
300 2 jǐng a well 穿井供渴乏
301 2 不時 bùshí frequently / often / at any time 非不時
302 2 須臾 xūyú a moment 猶不能報須臾之恩
303 2 不舉 bùjǔ erectile dysfunction / impotence 眾綱不舉
304 2 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後當治
305 2 四念處 sì niàn chù the four bases of mindfulness 自護者修四念處
306 2 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture / a canonical text 世用之經典根據
307 2 藥草 yàocǎo medicinal herb 藥草無力
308 2 gōng a palace 宮商清雅
309 2 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech 兩舌業故
310 2 依法不依人 yī fǎ bù yī rén Rely on the Dharma 依法不依人
311 2 教誡 jiāojiè instruction / teaching 思惟其教誡
312 2 jiǔ nine 九者
313 2 隨時 suíshí at any time 隨時稟與
314 2 防護 fánghù to defend / to protect 防護不令為惡
315 2 佛本行集經 Fó Běn Xíng Jí Jīng Fo Ben Xing Ji Jing / Abhiniṣkramaṇasūtra / Abhiniskramana Sutra 佛本行集經
316 2 a low stool 株杌槎菜
317 2 不為 bùwéi to not do 不為兵刃虎狼毒蟲所傷害
318 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 道成乃知師恩
319 2 愛樂 ài lè love and joy 愛樂受習
320 2 zǒu to walk / to go / to move 避人走
321 2 稱譽 chēngyù to praise 當稱譽大夫善
322 2 huái bosom / breast 教懷善心
323 2 瞋恚 chēnhuì anger / rage 無過瞋恚
324 2 生活 shēnghuó life 是生活化的佛教
325 2 zuò to sit 坐起當相念
326 2 extra / surplus / remainder 諸餘罪中
327 2 不依 bùyī not to comply / not to go along with / not to let off easily / not to let somebody get away with it 依了義經不依不了義經
328 2 正見 zhèng jiàn Right Understanding / Right View 乃至自行正見
329 2 早起 zǎo qǐ to get up early 當早起
330 2 shān a mountain / a hill / a peak 何謂如山
331 2 servant girl 大夫視奴客婢使亦有五事
332 2 xián salty / briny 大地鹹鹵
333 2 天上 tiānshàng the sky 天上壽無極
334 2 知識 zhīshi knowledge 善法為知識
335 2 gōng respectful / polite / reverent 柔和恭遜辭
336 2 良藥 liángyào good medicine / a good remedy 正事良藥
337 2 無瞋 wúchēn non-aggression / non-hatred / imperturbability 口裏無瞋出妙香
338 2 láo to toil 士勞則勢不舉
339 2 shì to test / to try / to experiment 試述管理教化經證的現代意義
340 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 常念侵損他
341 2 wéi to disobey / to violate / to defy 不違他
342 2 shě to give 捨此五事
343 2 福報 fúbào a blessed reward 未來福報轉無量
344 2 沒有 méiyǒu to not have / there is not 藥草五穀沒有生長能力
345 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反得苦惱
346 2 zhōng end / finish / conclusion 至終無損耗
347 2 chēn to glare at in anger 以瞋業故
348 2 gōng merit 始學功巧業
349 2 慈父 cífù a loving father 慈父悲母長養恩
350 2 bèi by 與衣被
351 2 disease / sickness / ailment 當令疾知
352 2 未嘗 wèi cháng not yet once / not yet 未嘗私其心
353 2 huì intelligent / clever 滅慧生痴
354 2 yǐn to drink 渴乏得飲
355 2 方便 fāngbiàn convenient 方便集財物
356 2 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 身安隱
357 2 好命 hǎomìng lucky / blessed with good fortune 心好命又好
358 2 上風 shàngfēng on the up / currently winning / rising (in popularity etc) 制上風
359 2 to fly 愛樂受習
360 2 chuán boat / ship / watercraft 橋船以濟度
361 2 jià to sow grain 令諸苗稼子實微細
362 2 惡友 èyǒu a bad friend 五為惡友
363 2 dìng to decide 可以定叢林之是非也
364 2 乃至 nǎizhì and even 乃至人倫
365 2 necessary / must 凡物須時
366 2 chá a raft 株杌槎菜
367 2 退 tuì to retreat / to move back 見退菩提心人殷勤勸進
368 2 下風 xiàfēng leeward / downwind / disadvantageous position / to concede or give way in an argument 制下風
369 2 排出 páichū to discharge 體內之氣無法從身體上方排出
370 2 jiè to quit 如法戒具足
371 2 心地觀經 xīn dì guān jīng Sutra on the Contemplation of the Mind / Mahayana Sutra on the Contemplation of the Mind-Ground of Essential Nature 心地觀經
372 2 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 不斷不滅是真常
373 2 xiǎo small / tiny / insignificant 小有急
374 2 shāng commerce / trade 宮商清雅
375 2 zéi thief 反以自賊
376 2 to insult / to accuse / to blame / to curse / to scold 罵言不得還罵作色
377 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 已聞能使善解
378 2 huā Hua 如蜂集眾花
379 2 chū to go out / to leave 夫出不在
380 2 duì to / toward 是師對弟子五事也
381 2 大般涅槃經 Dà Bān Nièpán Jīng Mahāparinirvāṇasūtra / The Mahayana Mahaparinirvana sutra 大般涅槃經
382 2 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 菩薩成就四法
383 2 環保 huánbǎo environmental protection 護生環保
384 2 不以 bùyǐ not because of 故善知識不以辭盡人情
385 2 clothes / clothing 與衣被
386 2 tiān day 開示天路
387 2 應作 yīngzuò a manifestation 應作是念
388 2 女人 nǚrén woman / women 一切女人是我母
389 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 親附善友亦復然
390 2 huà to make into / to change into / to transform 是生活化的佛教
391 2 thirst 穿井供渴乏
392 2 rough / thick / course 器雖粗弊
393 2 梵天 Fàntiān Brahma 行者福即生梵天
394 2 不及 bùjí not as good as / inferior to 恆恐不及
395 2 無法 wúfǎ unable / incapable 體內之氣無法從身體上方排出
396 2 coarse / rough 麤澀惡物
397 2 to cry out / to shout 病瘦當為呼醫治之
398 2 miáo a seedling 令諸苗稼子實微細
399 2 to flee / to escape 一為嗜酒遊逸
400 2 玉耶女經 Yùyé Nǚ Jīng Sujata Sutra 玉耶女經
401 2 táng Tang Dynasty
402 2 理財 lǐcái personal finance / financial management 理財之道
403 2 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 捨身墮惡道
404 2 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 指修道者所依止的四種正法
405 2 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以觀利害之極致
406 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 常具慚愧
407 2 yǐn to hide / to conceal 自隱其私
408 2 to calculate / to compute / to count 當教計書疏
409 2 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 壽命增長
410 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 未來福報轉無量
411 2 to go 當念令去惡就善
412 2 wife 夫之敬妻亦有五事
413 2 dān to carry / to shoulder 右肩擔父
414 2 a slave / a servant 大夫視奴客婢使亦有五事
415 2 是非 shìfēi right and wrong 可以定叢林之是非也
416 2 fish 猶如在於魚鋪上
417 2 xiào to be filial 若能在家孝父母
418 2 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 菩提心為母
419 2 身行 shēnxíng behavior / moral conduct 身行慈
420 2 guǎng wide / large / vast 復有七法廣施
421 2 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 善法為知識
422 2 interesting 當奔趣救護之
423 2 語言 yǔyán a language 語言之表現為依
424 2 非時 fēishí untimely / at an unusual time / out of season 世人當知時與非時
425 2 修習 xiūxí to practice / to cultivate 於十惡業多修習故
426 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 當炊蒸掃除待之
427 2 qíng feeling / emotion / mood 盡眾人之情
428 2 chòu to smell / to stink / to emit a foul odor 感諸外物皆悉臭穢
429 2 can / may / permissible 恕己可為譬
430 2 subject / class / lesson 第十二課
431 2 yíng to receive / to welcome / to greet 當送迎之
432 2 xiǎo xiao 私往於屏處諫曉呵止之
433 2 extremely / very 極世珍奇衣食供養
434 2 復有 fùyǒu moreover / once again 復有七法廣施
435 2 shòu old age / long life 天上壽無極
436 2 福田 fútián domain for practices leading to enlightenment 名曰福田
437 2 natural salt 大地鹹鹵
438 2 佛醫經 fó yī jīng Fo Yi Jing 佛醫經
439 2 決策 juécè to make a strategic decision 指在決策之前應廣納建言
440 2 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 闔門待君子
441 2 契合 qìhé to agree / to get on with 而所說之理契合於正法
442 2 善生 shànshēng Sīgāla 善生
443 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 福變為禍兆
444 2 shǒu hand 以手執取一把茅
445 2 zhèng to criticize / to remonstrate / to admonish 無鬥無有諍
446 2 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
447 2 xià next 下至螻蟻
448 2 不放逸 bù fàngyì vigilance / heedfulness / conscientious 心不放逸
449 2 管理 guǎnlǐ to supervise / to manage / to administer 管理教化
450 2 出入 chūrù to go out and come in 大夫出入
451 2 guǒ a result / a consequence 種植園果故
452 2 饒益 ráoyì to gain / to profit 多所饒益
453 2 奉事 fèngshì to attend on 奉事姑嫜夫主亦有五善
454 2 shù to state / to tell / to narrate / to relate 試述管理教化經證的現代意義
455 2 妙慧童女經 Miào Huì Tóng Nǚ Jīng Sumatī Sūtra / Sumatidārikāparipṛcchā 妙慧童女經
456 2 人倫 rénlún human relations 乃至人倫
457 2 yóu to swim 一為嗜酒遊逸
458 2 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 莊嚴以時
459 2 wǎng to go (in a direction) 私往於屏處諫曉呵止之
460 2 在於 zàiyú in / consist of 猶如在於魚鋪上
461 2 dòu to struggle / to fight 無鬥無有諍
462 2 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說善生經
463 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 若欲治彼惡行眾生
464 2 shèn cautious 慎其口語
465 2 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來涅槃常不變
466 2 to die 一切皆懼死
467 2 清涼 qīngliáng cool / refreshing 林樹蔭清涼
468 2 běn measure word for books 本課收錄佛典經論及祖師大德法語之佳句精華近百條
469 2 護者 hùzhě a demon / rākṣasa 善求自護者
470 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 猶不能報須臾之恩
471 2 三藏 Sān Zàng Tripitaka 佛教三藏十二部經典中
472 2 báo thin / slight / weak 恩厚不薄
473 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff 莫不畏杖痛
474 2 體內 tǐ nèi within the body / in vivo 體內之氣無法從身體上方排出
475 2 yǎng to look up 物輕則仰
476 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 時與寶飾
477 2 easy / simple 飯食易消不作病
478 2 親族 qīnzú relatives / members of the same family, clan, tribe etc 親族歡喜
479 2 四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma 菩薩成就四法
480 2 shùn to obey 言語順
481 2 朋友 péngyou friend 人視親屬朋友
482 2 依義不依語 yī yì bù yī yǔ Rely on the meaning 依義不依語
483 2 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故菩薩先應自施
484 2 惠施 huìshī Hui Shi 惠施孤獨
485 2 shì power / authority 士勞則勢不舉
486 2 soil / ground / land 何謂如地
487 2 善生經 Shàn Shēng Jīng Siṅgālovāda Sutta / Siṅgālovādasutta 佛說善生經
488 2 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 諫勸令捨
489 2 柔軟 róuruǎn soft 依柔軟語
490 2 睡眠 shuìmián sleeping / slumber 睡眠自受苦
491 2 便 biàn convenient / handy / easy 不可便棄
492 2 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 反得苦惱
493 2 行者 xíngzhě practitioner 行者福即生梵天
494 2 棄捐 qìjuān to throw away / to discard 不得棄捐乞丐人
495 2 xíng appearance 消毀其形
496 2 shě to give 造作福德舍
497 2 què a watchtower / a guard tower 威嚴不闕
498 2 mén door / gate / doorway / gateway 闔門待君子
499 2 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 信解明了
500 2 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra 您對佛經的護生環保理念有何看法

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
rén Human Realm
koan / kōan / gong'an
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
shēng birth
upadhi / bonds / substratum
Thus
re
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
太子瑞应本起经 太子瑞應本起經 Tàizǐ Ruì Yīng Běn Qǐ Jīng Taizi Rui Ying Ben Qi Jing / Sutra on the Life of the Prince in Accordance with Good Omens
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
阿难问事佛吉凶经 阿難問事佛吉凶經 Ānán wèn shì fó jíxiōng jīng Anan Wen Shi Fo Jixiong Jing
阿毗达磨 阿毗達磨 Āpídámó Abhidharma / Abhidhamma Pitaka
百喻经 百喻經 Bǎi Yù Jīng
 1. The Hundred Parables Sutra / Saṅghasena
 2. Sutra of One Hundred Parables
般泥洹经 般泥洹經 Bānníhuán jīng Bannihuan Jing / Mahāparinirvāṇasūtra / Mahāparinibbānasutta
不可弃 不可棄 bùkěqì Āvantaka
禅林宝训 禪林寶訓 Chán Lín Bǎo Xùn Treasured Instructions of Chan Temples / Chanlin Baoxun
长阿含经 長阿含經 Cháng Āhán Jīng Dīrgha Āgama / Dīrghāgama / Collection of Long Discourses
禅苑清规 禪苑清規 Chányuàn Qīngguī Chanyuan Qinggui / Pure Rules of the Chan Garden
大般涅槃经 大般涅槃經 Dà Bān Nièpán Jīng
 1. Mahāparinirvāṇasūtra / The Mahayana Mahaparinirvana sutra
 2. Mahāparinibbānasutta / Nirvāṇa Sutta
 3. Mahapariniravana Sutra
大宝积经 大寶積經 Dà Bǎojī Jīng Maharatnakuta Sutra / Ratnakūṭasūtra / Mahāratnakūṭasūtra / The Great Treasures Collection Sūtra
大集会正法经 大集會正法經 dà jíhuì zhèngfǎ jīng Sanghāṭīsūtradharmaparyāya / Da Jihui Zhengfa Jing
大智度论 大智度論 Dà Zhì Dù Lùn
 1. Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
 2. The Great Perfection of Wisdom Treatise
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大萨遮尼乾子所说经 大薩遮尼乾子所說經 Dàsàzhēnígàn Zǐ Suǒ Shuō Jīng Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa / Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing
德国马克 德國馬克 déguó mǎkè German mark
恶物 惡物 èwù Evil One / Pāpīyāms / Pāpimant
法句经 法句經 Fǎ Jù Jīng Fa Ju Jing / Dharmapada / Dhammapada
法句譬喻经 法句譬喻經 Fǎ Jù Pìyù Jīng Fa Ju Piyu Jing / Dharmapada / Dhammapada
梵网经 梵網經 Fàn Wǎng Jīng
 1. the Brahma Net Sūtra / Fanwang Jing
 2. Brahma Net Sutra (Brahmajala Sutra)
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
翻译名义集 翻譯名義集 Fānyì Míngyì Jí Collection of Meanings and Terms in Translation
分别善恶所起经 分別善惡所起經 fēnbié shàn è suǒ qǐ jīng Fenbie Shan E Suo Qi Jing
佛本行集经 佛本行集經 Fó Běn Xíng Jí Jīng Fo Ben Xing Ji Jing / Abhiniṣkramaṇasūtra / Abhiniskramana Sutra
佛光学 佛光學 fó guāng xué The Buddha's Light Philosophy
佛说孛经抄 佛說孛經抄 Fó shuō bèi jīng chāo Commentary on the Fo Shuo Bei Sutra
佛说诸德福田经 佛說諸德福田經 Fó shuō zhū dé fútián jīng Fo Shuo Zhu De Futian Jing
佛遗教经 佛遺教經 Fó Yí Jiāo Jīng Sutra of Teachings Bequeathed by the Buddha / Fo Yijiao Jing
佛医经 佛醫經 fó yī jīng Fo Yi Jing
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
浮屠 Fú tú Buddha stupa
观音 觀音 Guānyīn
 1. Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
过去现在因果经 過去現在因果經 Guòqu Xiànzài Yīnguǒ Jīng Sutra on Past and Present Causes and Effects
好时 好時 hǎoshí Hershey's
华严经 華嚴經 Huáyán Jīng
 1. Avatamsaka Sutra / Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
 2. Avatamsaka Sutra
惠能 Huì Néng Hui Neng
惠施 huìshī Hui Shi
集异门足论 集異門足論 Jí Yì Mén Zú Lùn Sangitiparyaya / Samgiti-paryaya-sastra
均提 jūntí Mahācunda
令和 lìnghé Reiwa, Japanese era name, corresponding to the reign
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
六度集经 六度集經 Liù Dù Jí Jīng Sutra of the Collection of the Six Perfections
六祖坛经 六祖壇經 Liù Zǔ Tán Jīng Platform Sutra of the Sixth Patriarch / Platform Sutra / Liuzu Tan Jing
龙树菩萨 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà
 1. Nagarjuna
 2. Nāgārjuna
妙慧童女经 妙慧童女經 Miào Huì Tóng Nǚ Jīng Sumatī Sūtra / Sumatidārikāparipṛcchā
弥陀 彌陀 Mítuó
 1. Amitābha
 2. Amitabha
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
七处三观经 七處三觀經 Qī Chù Sān Guān Jīng Qi Chu San Guan Jing
人间佛教的经证 人間佛教的經證 rén jiān fó jiào de jīng zhèng Being Good: Buddhist Ethics for Everyday Life
人间佛教 人間佛教 Rénjiān Fójiào
 1. Humanistic Buddhism
 2. Humanistic Buddhism
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善生经 善生經 Shàn Shēng Jīng Siṅgālovāda Sutta / Siṅgālovādasutta
善生子经 善生子經 Shàn Shēng Zǐ Jīng Śṛgālavādasūtra
善生 shànshēng Sīgāla
舍卫城 舍衛城 shèwèi Chéng Sravasti / Savatthi
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
尸迦罗越六方礼经 尸迦羅越六方禮經 Shījiāluóyuè Liù Fāng Lǐ Jīng Śṛgālavādasūtra / Siṅgālovādasutta
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
四分律 Sì Fēn Lǜ
 1. Dharmaguputakavinaya / Four Part Vinaya
 2. Four Part Vinaya
四分 sìfēn four divisions of cognition
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
五分律 Wǔ Fēn Lǜ Five Part Vinaya / Mahīśāsakavinaya
心地观经 心地觀經 xīn dì guān jīng Sutra on the Contemplation of the Mind / Mahayana Sutra on the Contemplation of the Mind-Ground of Essential Nature
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
永嘉玄觉 永嘉玄覺 Yǒngjiā Xuánjué Yongjia Xuanjue
优婆塞戒经 優婆塞戒經 Yōupósāi Jiè Jīng Upāsakāśīlasūtra / Sūtra of the Upāsakā Precepts
玉耶女经 玉耶女經 Yùyé Nǚ Jīng
 1. Sujata Sutra
 2. Sutra on the Teachings to Sudatta's Daughter-in-law
杂阿含经 雜阿含經 Zá Āhán Jīng Connected Discourses / Saṃyukta Āgama / Samyukta Agama
增一阿含经 增一阿含經 Zēng Yī Āhán Jīng Ekottara Āgama
真智 zhēn zhì Zhen Zhi
正安 zhèngān Zheng'an
忠心经 忠心經 zhōngxīn jīng Zhongxin Jing

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 357.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱语 愛語 ài yǔ
 1. kind words
 2. loving words
爱惜 愛惜 àixī cherish
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
bào indirect effect / judgement / retribution
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
比丘众 比丘眾 bìqiū zhòng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不害 bù hài non-harm
不了义经 不了義經 bù liǎo yì jīng texts that do not explain the meaning
不杀生 不殺生 bù shā shēng Refrain from killing
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
cán hri / hrī / hiri / self-respect / conscientiousness / dignity
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
差别 差別 chābié discrimination
cháng eternal / nitya
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
尘埃 塵埃 chénāi dirt / defilements
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
瞋心 chēnxīn
 1. anger / a heart of anger
 2. Anger
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
稠林 chóu lín a dense forest
chù touch / contact / sparśa
传承 傳承 chuánchéng Lineage
除疑 chúyí to eliminate doubt
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
丛林 叢林 cónglín
 1. Buddhist monastery
 2. monastery
an element
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大利 dàlì great advantage / great benefit
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
de di
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
谛观 諦觀 dìguān to observe closely
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
弟子 dìzi disciple
恶报 惡報 è bào retribution for wrongdoing
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
恶知识 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion
ēn Gratitude
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
恶友 惡友 èyǒu a bad friend
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法语 法語 fǎ yǔ
 1. Dharma words
 2. Dharma Words
发露 發露 fālù to reveal / to manifest
fán an ordinary person
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放生 Fàng Shēng
 1. to release living creatures / fangsheng
 2. Liberate Lives
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛图 佛圖 fó tú stupa
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛典 Fódiǎn Buddhist scriptures / Buddhist classics
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛经 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛寺 Fósì a Buddhist temple
佛塔 fótǎ
 1. a pagoda
 2. Stupa
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
父母恩 fù mǔ ēn Kindness of Parents
福报 福報 fúbào a blessed reward
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gōng to offer in worship
gōng merit-creating actions
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
功力 gōnglì diligence
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
gōu pada
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观察 觀察 guānchá clear perception
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
皈依 guīyī
 1. to convert to Buddhism / the ceremony for converting to Buddhism / to take refuge
 2. Taking Refuge
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
háng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
hào Good
Harmony
Merge
和合 héhé Harmony
héng Eternity
hòu Deep
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
护生 護生 hù shēng Protecting Lives
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化人 huàrén a conjured person
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
护者 護者 hùzhě a demon / rākṣasa
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
gatha / hymn / verse
济度 濟度 jì dù to ferry across
jiā school / sect / lineage
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
教法 jiàofǎ
 1. scriptural dharma / āgamadharma
 2. Teaching
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
教诫 教誡 jiāojiè instruction / teaching
憍慢 jiāomàn Arrogance
教授 jiàoshòu Professor
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a kalpa / an eon
皆有佛性 jiēyǒu fóxìng possess the Buddha-nature
积聚 積聚 jījù accumulation
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jīng a sutra / a sūtra
jìng Respect
经戒 經戒 jīng jiè sutras and precepts
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
经论 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries
经行 經行 jīngxíng walking meditation
金山 jīnshān golden mountain
伎乐 伎樂 jìyuè music
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
Joy
transcendence
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
了义 了義 liǎoyì nītārtha / definitive
理实 理實 lǐshí truth
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
利行 lìxíng
 1. altruism
 2. Beneficial Deeds
 3. altruism
利益 lìyì benefit
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
měi Beauty
mián torpor / drowsiness / middha
面上无瞋是供养 面上無瞋是供養 miàn shàng wú chēn shì gòng yǎng A face without anger is a type of offering.
妙香 miào xiāng fine incense
miè the cessation of suffering
all women
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings
qín diligence / perseverance / vīrya
勤行 qín xíng diligent practice
qíng sentience / cognition
情识 情識 qíng shí emotional discrimination
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
clinging / grasping /upādāna
realm / destination
群生 qúnshēng all living beings
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
ràng Give Way
饶益 饒益 ráoyì Benefit
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人间 人間 rénjiān human world
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
ruò re
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
sāi
 1. volition / cetanā
 2. Think
三宝 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧房 sēng fáng monastic quarters
杀业 殺業 shā yè Karma of Killing
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善处 善處 shàn chù a happy state
山王 shān wáng the highest peak
善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
杀生戒 殺生戒 shāshēng jiè precept against killing
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
shèn Cautious
shēn body / kāya
shēng birth
生天 shēng tiān highest rebirth
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
生长 生長 shēngzhǎng growth
沈水香 shěnshuǐxiāng aguru
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shī master
shí Real
shī the practice of selfless giving / dāna
shì meaning / phenomena
shì loka / a world
十恶 十惡 shí è the ten evils
十二部经 十二部經 shí èr bù jīng Twelve Divisions of Sutras / dvādaśaṅga / the twelve divisions of Buddhist literature
十因缘 十因緣 shí yīnyuán ten nidanas / ten causal relations
世间 世間 shìjiān world
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
shòu feelings / sensations
shù Forgiveness
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四念处 四念處 sì niàn chù the four bases of mindfulness
四摄 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing
四摄法 四攝法 sì shè fǎ the four means of embracing
四辈 四輩 sìbèi four grades / four groups
四事 sìshì the four necessities
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
檀那 tánnà
 1. dana / the practice of giving / generosity
 2. Dana
檀越 tányuè an alms giver / a donor
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
同事 tóngshì fellowship
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
唯心 wéixīn cittamātra / mind-only
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无瞋 無瞋 wúchēn non-aggression / non-hatred / imperturbability
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
无量 無量 wúliàng immeasurable
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
latent tendencies / predisposition
to calm oneself
Joy
Cherish
下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world
xián bhadra
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
现相 現相 xiàn xiāng world of objects
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng incense
相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence
相应 相應 xiāngying
 1. concomitant
 2. response, correspond
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现在 現在 xiànzài now, present
xiào Filial Piety
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪淫 xiéyín sexual misconduct
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
喜舍 xǐshè
 1. to give in charity / to give alms
 2. Equanimity
 3. joyful giving
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修禅 修禪 xiū chán to meditate / to cultivate through meditation
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修道者 xiūdào zhě spiritual practitioners
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
修治 xiūzhì elimination of defilements through ascetic practice
xuān to teach / to instruct
xué a learner
yǎng Nurture
karma / kamma / karmic deeds / actions
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
Righteousness
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
依法不依人 yī fǎ bù yī rén Rely on the Dharma
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
依义不依语 依義不依語 yī yì bù yī yǔ Rely on the meaning
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
依智不依识 依智不依識 yī zhì bù yī shí Rely on wisdom
yīng to accept
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
应作 應作 yīngzuò a manifestation
音声 音聲 yīnshēng sound
一切 yīqiè all, everything
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有友如地 yǒu yǒu rú dì Friendship Like the Ground
有友如花 yǒu yǒu rú huā Friendship Like a Flower
有友如山 yǒu yǒu rú shān Friendship Like a Mountain
友有四品 yǒu yǒu sì pǐn four kinds of friends
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
怨亲 怨親 yuàn qīn
 1. hate and affection
 2. Foes and Kin
远行 遠行 yuǎn xíng proceeding afar
怨家 yuànjiā an enemy
浴池 yùchí a bath / a pool
欲贪 欲貪 yùtān kāmarāga / sensual craving
在家 zàijiā lay person / laity
koan / kōan / gong'an
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhāo a monastic compound
zhe to attach / to grasp
zhēn True
真常 zhēn cháng true constant
zhèng realization / adhigama
zhèng Righteous
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
真实 真實 zhēnshí true reality
zhì Wisdom
zhī Understanding
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Aspiration
执持 執持 zhíchí to hold firmly
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知足 zhīzú Contentment
zhōng Loyalty
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhù to attach / to abide / to dwell on
zhǔ abbot
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to uphold the Dharma
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
祖师 祖師 zǔshī Patriarch