Glossary and Vocabulary for Between Ignorance and Enlightenment 10 - Management Trilogy 《迷悟之間(十)管理三部曲》, Viewing the Sky from the Bottom of a Well 坐井觀天

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 15 ya 非天小也
2 11 zhī to go 有時也能知道天地之大也
3 11 zhī to arrive; to go 有時也能知道天地之大也
4 11 zhī is 有時也能知道天地之大也
5 11 zhī to use 有時也能知道天地之大也
6 11 zhī Zhi 有時也能知道天地之大也
7 11 xiǎo small; tiny 曰天小者
8 11 xiǎo Kangxi radical 42 曰天小者
9 11 xiǎo brief 曰天小者
10 11 xiǎo small in amount 曰天小者
11 11 xiǎo insignificant 曰天小者
12 11 xiǎo small in ability 曰天小者
13 11 xiǎo to shrink 曰天小者
14 11 xiǎo to slight; to belittle 曰天小者
15 11 xiǎo evil-doer 曰天小者
16 11 xiǎo a child 曰天小者
17 11 xiǎo concubine 曰天小者
18 11 xiǎo young 曰天小者
19 11 xiǎo small; alpa 曰天小者
20 11 xiǎo mild; mrdu 曰天小者
21 11 xiǎo limited; paritta 曰天小者
22 11 xiǎo deficient; dabhra 曰天小者
23 9 tiān day 坐井而觀天
24 9 tiān heaven 坐井而觀天
25 9 tiān nature 坐井而觀天
26 9 tiān sky 坐井而觀天
27 9 tiān weather 坐井而觀天
28 9 tiān father; husband 坐井而觀天
29 9 tiān a necessity 坐井而觀天
30 9 tiān season 坐井而觀天
31 9 tiān destiny 坐井而觀天
32 9 tiān very high; sky high [prices] 坐井而觀天
33 9 tiān a deva; a god 坐井而觀天
34 9 tiān Heavenly Realm 坐井而觀天
35 7 one 一粒微塵中可以容納三千大千世界
36 7 Kangxi radical 1 一粒微塵中可以容納三千大千世界
37 7 pure; concentrated 一粒微塵中可以容納三千大千世界
38 7 first 一粒微塵中可以容納三千大千世界
39 7 the same 一粒微塵中可以容納三千大千世界
40 7 sole; single 一粒微塵中可以容納三千大千世界
41 7 a very small amount 一粒微塵中可以容納三千大千世界
42 7 Yi 一粒微塵中可以容納三千大千世界
43 7 other 一粒微塵中可以容納三千大千世界
44 7 to unify 一粒微塵中可以容納三千大千世界
45 7 accidentally; coincidentally 一粒微塵中可以容納三千大千世界
46 7 abruptly; suddenly 一粒微塵中可以容納三千大千世界
47 7 one; eka 一粒微塵中可以容納三千大千世界
48 7 big; huge; large 小中容大
49 7 Kangxi radical 37 小中容大
50 7 great; major; important 小中容大
51 7 size 小中容大
52 7 old 小中容大
53 7 oldest; earliest 小中容大
54 7 adult 小中容大
55 7 dài an important person 小中容大
56 7 senior 小中容大
57 7 an element 小中容大
58 7 great; mahā 小中容大
59 6 ér Kangxi radical 126 坐井而觀天
60 6 ér as if; to seem like 坐井而觀天
61 6 néng can; able 坐井而觀天
62 6 ér whiskers on the cheeks; sideburns 坐井而觀天
63 6 ér to arrive; up to 坐井而觀天
64 5 rén person; people; a human being 是形容一個人在井底下面看天
65 5 rén Kangxi radical 9 是形容一個人在井底下面看天
66 5 rén a kind of person 是形容一個人在井底下面看天
67 5 rén everybody 是形容一個人在井底下面看天
68 5 rén adult 是形容一個人在井底下面看天
69 5 rén somebody; others 是形容一個人在井底下面看天
70 5 rén an upright person 是形容一個人在井底下面看天
71 5 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 是形容一個人在井底下面看天
72 5 一個 yī gè one instance; one unit 是形容一個人在井底下面看天
73 5 一個 yī gè a certain degreee 是形容一個人在井底下面看天
74 5 一個 yī gè whole; entire 是形容一個人在井底下面看天
75 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks
76 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted
77 5 shuì to persuade
78 5 shuō to teach; to recite; to explain
79 5 shuō a doctrine; a theory
80 5 shuō to claim; to assert
81 5 shuō allocution
82 5 shuō to criticize; to scold
83 5 shuō to indicate; to refer to
84 5 shuō speach; vāda
85 5 shuō to speak; bhāṣate
86 5 néng can; able 能知天下事
87 5 néng ability; capacity 能知天下事
88 5 néng a mythical bear-like beast 能知天下事
89 5 néng energy 能知天下事
90 5 néng function; use 能知天下事
91 5 néng talent 能知天下事
92 5 néng expert at 能知天下事
93 5 néng to be in harmony 能知天下事
94 5 néng to tend to; to care for 能知天下事
95 5 néng to reach; to arrive at 能知天下事
96 5 néng to be able; śak 能知天下事
97 5 zhě ca 曰天小者
98 5 思想 sīxiǎng thought; ideology 的思想來說
99 5 Qi 其名為鯤
100 5 坐井觀天 zuò jǐng guān tiān to view the sky from the bottom of a well 坐井觀天
101 4 zài in; at 是形容一個人在井底下面看天
102 4 zài to exist; to be living 是形容一個人在井底下面看天
103 4 zài to consist of 是形容一個人在井底下面看天
104 4 zài to be at a post 是形容一個人在井底下面看天
105 4 zài in; bhū 是形容一個人在井底下面看天
106 4 zhī to know 能知天下事
107 4 zhī to comprehend 能知天下事
108 4 zhī to inform; to tell 能知天下事
109 4 zhī to administer 能知天下事
110 4 zhī to distinguish; to discern 能知天下事
111 4 zhī to be close friends 能知天下事
112 4 zhī to feel; to sense; to perceive 能知天下事
113 4 zhī to receive; to entertain 能知天下事
114 4 zhī knowledge 能知天下事
115 4 zhī consciousness; perception 能知天下事
116 4 zhī a close friend 能知天下事
117 4 zhì wisdom 能知天下事
118 4 zhì Zhi 能知天下事
119 4 zhī Understanding 能知天下事
120 4 zhī know; jña 能知天下事
121 4 péng fabulous bird of enormous size 其名為鵬
122 4 gūn spawn; roe 其名為鯤
123 4 知識 zhīshi knowledge 知識只要能善於推理
124 4 知識 zhīshi an acquaintance 知識只要能善於推理
125 3 jiàn to see 見微就要能知著
126 3 jiàn opinion; view; understanding 見微就要能知著
127 3 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見微就要能知著
128 3 jiàn refer to; for details see 見微就要能知著
129 3 jiàn to appear 見微就要能知著
130 3 jiàn to meet 見微就要能知著
131 3 jiàn to receive (a guest) 見微就要能知著
132 3 jiàn let me; kindly 見微就要能知著
133 3 jiàn Jian 見微就要能知著
134 3 xiàn to appear 見微就要能知著
135 3 xiàn to introduce 見微就要能知著
136 3 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見微就要能知著
137 3 大海 dàhǎi sea; ocean 大海之水
138 3 大海 dàhǎi a large bowl or glass 大海之水
139 3 大海 dàhǎi ocean; sāgara; mahāsamudrā 大海之水
140 3 zhōng middle 牖中窺日
141 3 zhōng medium; medium sized 牖中窺日
142 3 zhōng China 牖中窺日
143 3 zhòng to hit the mark 牖中窺日
144 3 zhōng midday 牖中窺日
145 3 zhōng inside 牖中窺日
146 3 zhōng during 牖中窺日
147 3 zhōng Zhong 牖中窺日
148 3 zhōng intermediary 牖中窺日
149 3 zhōng half 牖中窺日
150 3 zhòng to reach; to attain 牖中窺日
151 3 zhòng to suffer; to infect 牖中窺日
152 3 zhòng to obtain 牖中窺日
153 3 zhòng to pass an exam 牖中窺日
154 3 zhōng middle 牖中窺日
155 3 cái ability; talent 才知鹹味呢
156 3 cái ability; talent 才知鹹味呢
157 3 cái a person of greast talent 才知鹹味呢
158 3 to use; to grasp 以管窺天
159 3 to rely on 以管窺天
160 3 to regard 以管窺天
161 3 to be able to 以管窺天
162 3 to order; to command 以管窺天
163 3 used after a verb 以管窺天
164 3 a reason; a cause 以管窺天
165 3 Israel 以管窺天
166 3 Yi 以管窺天
167 3 use; yogena 以管窺天
168 3 other; another; some other 他說天好小喔
169 3 other 他說天好小喔
170 3 tha 他說天好小喔
171 3 ṭha 他說天好小喔
172 3 other; anya 他說天好小喔
173 3 shuǐ water 大海之水
174 3 shuǐ Kangxi radical 85 大海之水
175 3 shuǐ a river 大海之水
176 3 shuǐ liquid; lotion; juice 大海之水
177 3 shuǐ a flood 大海之水
178 3 shuǐ to swim 大海之水
179 3 shuǐ a body of water 大海之水
180 3 shuǐ Shui 大海之水
181 3 shuǐ water element 大海之水
182 3 shuǐ water 大海之水
183 3 知道 zhīdào to know 有時也能知道天地之大也
184 3 知道 zhīdào Knowing 有時也能知道天地之大也
185 3 woolen material 其實是天很小呢
186 3 míng dark 北冥有魚
187 3 míng profound; deep 北冥有魚
188 3 míng obscure 北冥有魚
189 3 míng the unseen world 北冥有魚
190 3 míng Hades 北冥有魚
191 3 míng dark; tamas 北冥有魚
192 3 沒有 méiyǒu to not have; there is not 可能也沒有見過鵬
193 3 nán south 海運則將徙于南冥
194 3 nán nan 海運則將徙于南冥
195 3 nán southern part 海運則將徙于南冥
196 3 nán southward 海運則將徙于南冥
197 3 nán south; dakṣiṇā 海運則將徙于南冥
198 2 piáo a ladle made from dried gourd 只取一瓢飲
199 2 所見 suǒjiàn what one seen; all one sees 實乃所見者小也
200 2 所見 suǒjiàn understanding 實乃所見者小也
201 2 inside; interior 一個人把思想侷限在框框裡
202 2 Kangxi radical 166 一個人把思想侷限在框框裡
203 2 a small village; ri 一個人把思想侷限在框框裡
204 2 a residence 一個人把思想侷限在框框裡
205 2 a neighborhood; an alley 一個人把思想侷限在框框裡
206 2 a local administrative district 一個人把思想侷限在框框裡
207 2 所謂 suǒwèi so-called 所謂
208 2 不知 bùzhī do not know 不知其幾千里也
209 2 to give
210 2 to accompany
211 2 to particate in
212 2 of the same kind
213 2 to help
214 2 for
215 2 a grain 一粒微塵中可以容納三千大千世界
216 2 須彌 xūmí Mt Meru; Sumeru 須彌納芥子
217 2 推理 tuīlǐ interference 知識只要能善於推理
218 2 liǎo to know; to understand 知識當然就不能開發了
219 2 liǎo to understand; to know 知識當然就不能開發了
220 2 liào to look afar from a high place 知識當然就不能開發了
221 2 liǎo to complete 知識當然就不能開發了
222 2 liǎo clever; intelligent 知識當然就不能開發了
223 2 liǎo to know; jñāta 知識當然就不能開發了
224 2 huì can; be able to 所以才會坐井觀天
225 2 huì able to 所以才會坐井觀天
226 2 huì a meeting; a conference; an assembly 所以才會坐井觀天
227 2 kuài to balance an account 所以才會坐井觀天
228 2 huì to assemble 所以才會坐井觀天
229 2 huì to meet 所以才會坐井觀天
230 2 huì a temple fair 所以才會坐井觀天
231 2 huì a religious assembly 所以才會坐井觀天
232 2 huì an association; a society 所以才會坐井觀天
233 2 huì a national or provincial capital 所以才會坐井觀天
234 2 huì an opportunity 所以才會坐井觀天
235 2 huì to understand 所以才會坐井觀天
236 2 huì to be familiar with; to know 所以才會坐井觀天
237 2 huì to be possible; to be likely 所以才會坐井觀天
238 2 huì to be good at 所以才會坐井觀天
239 2 huì a moment 所以才會坐井觀天
240 2 huì to happen to 所以才會坐井觀天
241 2 huì to pay 所以才會坐井觀天
242 2 huì a meeting place 所以才會坐井觀天
243 2 kuài the seam of a cap 所以才會坐井觀天
244 2 huì in accordance with 所以才會坐井觀天
245 2 huì imperial civil service examination 所以才會坐井觀天
246 2 huì to have sexual intercourse 所以才會坐井觀天
247 2 huì Hui 所以才會坐井觀天
248 2 huì combining; samsarga 所以才會坐井觀天
249 2 to lift; to hold up; to raise 吾力足以舉百鈞
250 2 to move 吾力足以舉百鈞
251 2 to originate; to initiate; to start (a fire) 吾力足以舉百鈞
252 2 to recommend; to elect 吾力足以舉百鈞
253 2 to suggest 吾力足以舉百鈞
254 2 to fly 吾力足以舉百鈞
255 2 to bear; to give birth 吾力足以舉百鈞
256 2 actions; conduct 吾力足以舉百鈞
257 2 a successful candidate 吾力足以舉百鈞
258 2 to raise an example 吾力足以舉百鈞
259 2 芥子 jièzǐ a mustard seed 須彌納芥子
260 2 芥子 jièzǐ something very small 須彌納芥子
261 2 to hold; to take; to grasp 一個人把思想侷限在框框裡
262 2 a handle 一個人把思想侷限在框框裡
263 2 to guard 一個人把思想侷限在框框裡
264 2 to regard as 一個人把思想侷限在框框裡
265 2 to give 一個人把思想侷限在框框裡
266 2 approximate 一個人把思想侷限在框框裡
267 2 a stem 一個人把思想侷限在框框裡
268 2 bǎi to grasp 一個人把思想侷限在框框裡
269 2 to control 一個人把思想侷限在框框裡
270 2 a handlebar 一個人把思想侷限在框框裡
271 2 sworn brotherhood 一個人把思想侷限在框框裡
272 2 an excuse; a pretext 一個人把思想侷限在框框裡
273 2 a claw 一個人把思想侷限在框框裡
274 2 xīn heart [organ] 世界在我心
275 2 xīn Kangxi radical 61 世界在我心
276 2 xīn mind; consciousness 世界在我心
277 2 xīn the center; the core; the middle 世界在我心
278 2 xīn one of the 28 star constellations 世界在我心
279 2 xīn heart 世界在我心
280 2 xīn emotion 世界在我心
281 2 xīn intention; consideration 世界在我心
282 2 xīn disposition; temperament 世界在我心
283 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 世界在我心
284 2 guò to cross; to go over; to pass 莊子不一定見過鯤
285 2 guò to surpass; to exceed 莊子不一定見過鯤
286 2 guò to experience; to pass time 莊子不一定見過鯤
287 2 guò to go 莊子不一定見過鯤
288 2 guò a mistake 莊子不一定見過鯤
289 2 guō Guo 莊子不一定見過鯤
290 2 guò to die 莊子不一定見過鯤
291 2 guò to shift 莊子不一定見過鯤
292 2 guò to endure 莊子不一定見過鯤
293 2 guò to pay a visit; to call on 莊子不一定見過鯤
294 2 guò gone by, past; atīta 莊子不一定見過鯤
295 2 wèi taste; flavor 一瓢之水即知大海之味
296 2 wèi significance 一瓢之水即知大海之味
297 2 wèi to taste 一瓢之水即知大海之味
298 2 wèi to ruminate; to mull over 一瓢之水即知大海之味
299 2 wèi smell; odor 一瓢之水即知大海之味
300 2 wèi a delicacy 一瓢之水即知大海之味
301 2 wèi taste; rasa 一瓢之水即知大海之味
302 2 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi 在莊子的
303 2 èr two
304 2 èr Kangxi radical 7
305 2 èr second
306 2 èr twice; double; di-
307 2 èr more than one kind
308 2 èr two; dvā; dvi
309 2 jǐng a well 坐井而觀天
310 2 jǐng a shaft; a pit 坐井而觀天
311 2 jǐng Jing [constellation] 坐井而觀天
312 2 jǐng something in the shape of the jing character 坐井而觀天
313 2 jǐng Jing [hexagram] 坐井而觀天
314 2 jǐng a residential area 坐井而觀天
315 2 jǐng ancestral home 坐井而觀天
316 2 jǐng jing field system 坐井而觀天
317 2 jǐng Jing [surname] 坐井而觀天
318 2 jǐng a well; kūpa 坐井而觀天
319 2 可以 kěyǐ can; may; possible; able to 一粒微塵中可以容納三千大千世界
320 2 可以 kěyǐ capable; adequate 一粒微塵中可以容納三千大千世界
321 2 可以 kěyǐ can; may; possible; able to 一粒微塵中可以容納三千大千世界
322 2 可以 kěyǐ good 一粒微塵中可以容納三千大千世界
323 2 jiù to approach; to move towards; to come towards 知識當然就不能開發了
324 2 jiù to assume 知識當然就不能開發了
325 2 jiù to receive; to suffer 知識當然就不能開發了
326 2 jiù to undergo; to undertake; to engage in 知識當然就不能開發了
327 2 jiù to suit; to accommodate oneself to 知識當然就不能開發了
328 2 jiù to accomplish 知識當然就不能開發了
329 2 jiù to go with 知識當然就不能開發了
330 2 jiù to die 知識當然就不能開發了
331 2 niǎo bird 化而為鳥
332 2 niǎo Kangxi radical 196 化而為鳥
333 2 diǎo a male reproductive organ; penis 化而為鳥
334 2 diǎo an obscene term 化而為鳥
335 2 niǎo bird; khaga 化而為鳥
336 2 lái to come 的思想來說
337 2 lái please 的思想來說
338 2 lái used to substitute for another verb 的思想來說
339 2 lái used between two word groups to express purpose and effect 的思想來說
340 2 lái wheat 的思想來說
341 2 lái next; future 的思想來說
342 2 lái a simple complement of direction 的思想來說
343 2 lái to occur; to arise 的思想來說
344 2 lái to earn 的思想來說
345 2 lái to come; āgata 的思想來說
346 2 幾千 jǐqiān several thousand 不知其幾千里也
347 2 不是 bùshì a fault; an error 一個不是小
348 2 不是 bùshì illegal 一個不是小
349 2 不能 bù néng cannot; must not; should not 知識當然就不能開發了
350 2 inside; interior 不知其幾千里也
351 2 Kangxi radical 166 不知其幾千里也
352 2 a small village; ri 不知其幾千里也
353 2 a residence 不知其幾千里也
354 2 a neighborhood; an alley 不知其幾千里也
355 2 a local administrative district 不知其幾千里也
356 2 足以 zúyǐ sufficient to; so much so that 吾力足以舉百鈞
357 2 yǐn to drink 只取一瓢飲
358 2 yǐn to swallow 只取一瓢飲
359 2 yǐn a drink; a beverage 只取一瓢飲
360 2 yǐn to rinse one's mouth 只取一瓢飲
361 2 yǐn to conceal; to hide 只取一瓢飲
362 2 yìn to provide a drink 只取一瓢飲
363 2 yìn to permeate 只取一瓢飲
364 2 yǐn to drink wine 只取一瓢飲
365 2 yǐn to keep in mind; to carry in the heart 只取一瓢飲
366 2 yǐn a decoction 只取一瓢飲
367 2 yǐn to confiscate 只取一瓢飲
368 2 yǐn to drink; pāna 只取一瓢飲
369 2 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 書中有世界
370 2 世界 shìjiè the earth 書中有世界
371 2 世界 shìjiè a domain; a realm 書中有世界
372 2 世界 shìjiè the human world 書中有世界
373 2 世界 shìjiè the conditions in the world 書中有世界
374 2 世界 shìjiè world 書中有世界
375 2 世界 shìjiè a world; lokadhatu 書中有世界
376 2 wéi to act as; to serve 化而為鳥
377 2 wéi to change into; to become 化而為鳥
378 2 wéi to be; is 化而為鳥
379 2 wéi to do 化而為鳥
380 2 wèi to support; to help 化而為鳥
381 2 wéi to govern 化而為鳥
382 2 day of the month; a certain day 牖中窺日
383 2 Kangxi radical 72 牖中窺日
384 2 a day 牖中窺日
385 2 Japan 牖中窺日
386 2 sun 牖中窺日
387 2 daytime 牖中窺日
388 2 sunlight 牖中窺日
389 2 everyday 牖中窺日
390 2 season 牖中窺日
391 2 available time 牖中窺日
392 2 in the past 牖中窺日
393 2 mi 牖中窺日
394 2 sun; sūrya 牖中窺日
395 2 a day; divasa 牖中窺日
396 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 書中有知識
397 2 self 世界在我心
398 2 [my] dear 世界在我心
399 2 Wo 世界在我心
400 2 self; atman; attan 世界在我心
401 2 ga 世界在我心
402 2 zhēn real; true; genuine 大的並非真大
403 2 zhēn sincere 大的並非真大
404 2 zhēn Zhen 大的並非真大
405 2 zhēn regular script 大的並非真大
406 2 zhēn a portrait 大的並非真大
407 2 zhēn natural state 大的並非真大
408 2 zhēn perfect 大的並非真大
409 2 zhēn ideal 大的並非真大
410 2 zhēn an immortal 大的並非真大
411 2 zhēn a true official appointment 大的並非真大
412 2 zhēn True 大的並非真大
413 2 zhēn true 大的並非真大
414 2 名為 míngwèi to be called 其名為鯤
415 2 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 萬億不是多
416 2 duó many; much 萬億不是多
417 2 duō more 萬億不是多
418 2 duō excessive 萬億不是多
419 2 duō abundant 萬億不是多
420 2 duō to multiply; to acrue 萬億不是多
421 2 duō Duo 萬億不是多
422 2 duō ta 萬億不是多
423 2 róng to hold; to contain 大中容小
424 2 róng appearance; look; countenance 大中容小
425 2 róng capacity 大中容小
426 2 róng to offer shelter; to have somebody in one's care 大中容小
427 2 róng to excuse; to forgive; to pardon 大中容小
428 2 róng to decorate; to adorn 大中容小
429 2 róng to permit 大中容小
430 2 róng Rong 大中容小
431 2 róng without effort 大中容小
432 2 róng Tolerance 大中容小
433 2 róng to make room; give way; avakāśa 大中容小
434 2 cóng to follow 可以從推理而得知
435 2 cóng to comply; to submit; to defer 可以從推理而得知
436 2 cóng to participate in something 可以從推理而得知
437 2 cóng to use a certain method or principle 可以從推理而得知
438 2 cóng something secondary 可以從推理而得知
439 2 cóng remote relatives 可以從推理而得知
440 2 cóng secondary 可以從推理而得知
441 2 cóng to go on; to advance 可以從推理而得知
442 2 cōng at ease; informal 可以從推理而得知
443 2 zòng a follower; a supporter 可以從推理而得知
444 2 zòng to release 可以從推理而得知
445 2 zòng perpendicular; longitudinal 可以從推理而得知
446 2 shū book 書中有知識
447 2 shū document; manuscript 書中有知識
448 2 shū letter 書中有知識
449 2 Shū the Cannon of Documents 書中有知識
450 2 shū to write 書中有知識
451 2 shū writing 書中有知識
452 2 shū calligraphy; writing style 書中有知識
453 2 shū Shu 書中有知識
454 2 shū to record 書中有知識
455 2 shū book; pustaka 書中有知識
456 2 shū write; copy; likh 書中有知識
457 2 shū manuscript; lekha 書中有知識
458 2 所以 suǒyǐ that by which 所以
459 2 所以 suǒyǐ cause; reason; kāraṇa 所以
460 1 一定要 yīdìngyào must 何必一定要把大海之水飲盡
461 1 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos 一粒微塵中可以容納三千大千世界
462 1 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 見微就要能知著
463 1 zhù outstanding 見微就要能知著
464 1 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 見微就要能知著
465 1 zhuó to wear (clothes) 見微就要能知著
466 1 zhe expresses a command 見微就要能知著
467 1 zháo to attach; to grasp 見微就要能知著
468 1 zhāo to add; to put 見微就要能知著
469 1 zhuó a chess move 見微就要能知著
470 1 zhāo a trick; a move; a method 見微就要能知著
471 1 zhāo OK 見微就要能知著
472 1 zháo to fall into [a trap] 見微就要能知著
473 1 zháo to ignite 見微就要能知著
474 1 zháo to fall asleep 見微就要能知著
475 1 zhuó whereabouts; end result 見微就要能知著
476 1 zhù to appear; to manifest 見微就要能知著
477 1 zhù to show 見微就要能知著
478 1 zhù to indicate; to be distinguished by 見微就要能知著
479 1 zhù to write 見微就要能知著
480 1 zhù to record 見微就要能知著
481 1 zhù a document; writings 見微就要能知著
482 1 zhù Zhu 見微就要能知著
483 1 zháo expresses that a continuing process has a result 見微就要能知著
484 1 zhuó to arrive 見微就要能知著
485 1 zhuó to result in 見微就要能知著
486 1 zhuó to command 見微就要能知著
487 1 zhuó a strategy 見微就要能知著
488 1 zhāo to happen; to occur 見微就要能知著
489 1 zhù space between main doorwary and a screen 見微就要能知著
490 1 zhuó somebody attached to a place; a local 見微就要能知著
491 1 zhe attachment to 見微就要能知著
492 1 秋毫 qiūháo new down (fine feather) 明足以察秋毫之末
493 1 見聞 jiànwén what one sees and hears; knowledge; information 即使見聞再多
494 1 to ridicule; to jeer; to mock 就不會再被人譏為
495 1 to inspect; to interrogate 就不會再被人譏為
496 1 to criticize; to denounce 就不會再被人譏為
497 1 miàn side; surface 是形容一個人在井底下面看天
498 1 miàn flour 是形容一個人在井底下面看天
499 1 miàn Kangxi radical 176 是形容一個人在井底下面看天
500 1 miàn a rural district; a township 是形容一個人在井底下面看天

Frequencies of all Words

Top 782

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 15 also; too 非天小也
2 15 a final modal particle indicating certainy or decision 非天小也
3 15 either 非天小也
4 15 even 非天小也
5 15 used to soften the tone 非天小也
6 15 used for emphasis 非天小也
7 15 used to mark contrast 非天小也
8 15 used to mark compromise 非天小也
9 15 ya 非天小也
10 11 zhī him; her; them; that 有時也能知道天地之大也
11 11 zhī used between a modifier and a word to form a word group 有時也能知道天地之大也
12 11 zhī to go 有時也能知道天地之大也
13 11 zhī this; that 有時也能知道天地之大也
14 11 zhī genetive marker 有時也能知道天地之大也
15 11 zhī it 有時也能知道天地之大也
16 11 zhī in 有時也能知道天地之大也
17 11 zhī all 有時也能知道天地之大也
18 11 zhī and 有時也能知道天地之大也
19 11 zhī however 有時也能知道天地之大也
20 11 zhī if 有時也能知道天地之大也
21 11 zhī then 有時也能知道天地之大也
22 11 zhī to arrive; to go 有時也能知道天地之大也
23 11 zhī is 有時也能知道天地之大也
24 11 zhī to use 有時也能知道天地之大也
25 11 zhī Zhi 有時也能知道天地之大也
26 11 xiǎo small; tiny 曰天小者
27 11 xiǎo Kangxi radical 42 曰天小者
28 11 xiǎo brief 曰天小者
29 11 xiǎo small in amount 曰天小者
30 11 xiǎo less than; nearly 曰天小者
31 11 xiǎo insignificant 曰天小者
32 11 xiǎo small in ability 曰天小者
33 11 xiǎo to shrink 曰天小者
34 11 xiǎo to slight; to belittle 曰天小者
35 11 xiǎo evil-doer 曰天小者
36 11 xiǎo a child 曰天小者
37 11 xiǎo concubine 曰天小者
38 11 xiǎo young 曰天小者
39 11 xiǎo indicates lack of seniority or brief tenure 曰天小者
40 11 xiǎo small; alpa 曰天小者
41 11 xiǎo mild; mrdu 曰天小者
42 11 xiǎo limited; paritta 曰天小者
43 11 xiǎo deficient; dabhra 曰天小者
44 9 tiān day 坐井而觀天
45 9 tiān day 坐井而觀天
46 9 tiān heaven 坐井而觀天
47 9 tiān nature 坐井而觀天
48 9 tiān sky 坐井而觀天
49 9 tiān weather 坐井而觀天
50 9 tiān father; husband 坐井而觀天
51 9 tiān a necessity 坐井而觀天
52 9 tiān season 坐井而觀天
53 9 tiān destiny 坐井而觀天
54 9 tiān very high; sky high [prices] 坐井而觀天
55 9 tiān very 坐井而觀天
56 9 tiān a deva; a god 坐井而觀天
57 9 tiān Heavenly Realm 坐井而觀天
58 7 one 一粒微塵中可以容納三千大千世界
59 7 Kangxi radical 1 一粒微塵中可以容納三千大千世界
60 7 as soon as; all at once 一粒微塵中可以容納三千大千世界
61 7 pure; concentrated 一粒微塵中可以容納三千大千世界
62 7 whole; all 一粒微塵中可以容納三千大千世界
63 7 first 一粒微塵中可以容納三千大千世界
64 7 the same 一粒微塵中可以容納三千大千世界
65 7 each 一粒微塵中可以容納三千大千世界
66 7 certain 一粒微塵中可以容納三千大千世界
67 7 throughout 一粒微塵中可以容納三千大千世界
68 7 used in between a reduplicated verb 一粒微塵中可以容納三千大千世界
69 7 sole; single 一粒微塵中可以容納三千大千世界
70 7 a very small amount 一粒微塵中可以容納三千大千世界
71 7 Yi 一粒微塵中可以容納三千大千世界
72 7 other 一粒微塵中可以容納三千大千世界
73 7 to unify 一粒微塵中可以容納三千大千世界
74 7 accidentally; coincidentally 一粒微塵中可以容納三千大千世界
75 7 abruptly; suddenly 一粒微塵中可以容納三千大千世界
76 7 or 一粒微塵中可以容納三千大千世界
77 7 one; eka 一粒微塵中可以容納三千大千世界
78 7 big; huge; large 小中容大
79 7 Kangxi radical 37 小中容大
80 7 great; major; important 小中容大
81 7 size 小中容大
82 7 old 小中容大
83 7 greatly; very 小中容大
84 7 oldest; earliest 小中容大
85 7 adult 小中容大
86 7 tài greatest; grand 小中容大
87 7 dài an important person 小中容大
88 7 senior 小中容大
89 7 approximately 小中容大
90 7 tài greatest; grand 小中容大
91 7 an element 小中容大
92 7 great; mahā 小中容大
93 6 ér and; as well as; but (not); yet (not) 坐井而觀天
94 6 ér Kangxi radical 126 坐井而觀天
95 6 ér you 坐井而觀天
96 6 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 坐井而觀天
97 6 ér right away; then 坐井而觀天
98 6 ér but; yet; however; while; nevertheless 坐井而觀天
99 6 ér if; in case; in the event that 坐井而觀天
100 6 ér therefore; as a result; thus 坐井而觀天
101 6 ér how can it be that? 坐井而觀天
102 6 ér so as to 坐井而觀天
103 6 ér only then 坐井而觀天
104 6 ér as if; to seem like 坐井而觀天
105 6 néng can; able 坐井而觀天
106 6 ér whiskers on the cheeks; sideburns 坐井而觀天
107 6 ér me 坐井而觀天
108 6 ér to arrive; up to 坐井而觀天
109 6 ér possessive 坐井而觀天
110 5 rén person; people; a human being 是形容一個人在井底下面看天
111 5 rén Kangxi radical 9 是形容一個人在井底下面看天
112 5 rén a kind of person 是形容一個人在井底下面看天
113 5 rén everybody 是形容一個人在井底下面看天
114 5 rén adult 是形容一個人在井底下面看天
115 5 rén somebody; others 是形容一個人在井底下面看天
116 5 rén an upright person 是形容一個人在井底下面看天
117 5 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 是形容一個人在井底下面看天
118 5 de possessive particle 韓愈的
119 5 de structural particle 韓愈的
120 5 de complement 韓愈的
121 5 de a substitute for something already referred to 韓愈的
122 5 一個 yī gè one instance; one unit 是形容一個人在井底下面看天
123 5 一個 yī gè a certain degreee 是形容一個人在井底下面看天
124 5 一個 yī gè whole; entire 是形容一個人在井底下面看天
125 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks
126 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted
127 5 shuì to persuade
128 5 shuō to teach; to recite; to explain
129 5 shuō a doctrine; a theory
130 5 shuō to claim; to assert
131 5 shuō allocution
132 5 shuō to criticize; to scold
133 5 shuō to indicate; to refer to
134 5 shuō speach; vāda
135 5 shuō to speak; bhāṣate
136 5 néng can; able 能知天下事
137 5 néng ability; capacity 能知天下事
138 5 néng a mythical bear-like beast 能知天下事
139 5 néng energy 能知天下事
140 5 néng function; use 能知天下事
141 5 néng may; should; permitted to 能知天下事
142 5 néng talent 能知天下事
143 5 néng expert at 能知天下事
144 5 néng to be in harmony 能知天下事
145 5 néng to tend to; to care for 能知天下事
146 5 néng to reach; to arrive at 能知天下事
147 5 néng as long as; only 能知天下事
148 5 néng even if 能知天下事
149 5 néng but 能知天下事
150 5 néng in this way 能知天下事
151 5 néng to be able; śak 能知天下事
152 5 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 曰天小者
153 5 zhě that 曰天小者
154 5 zhě nominalizing function word 曰天小者
155 5 zhě used to mark a definition 曰天小者
156 5 zhě used to mark a pause 曰天小者
157 5 zhě topic marker; that; it 曰天小者
158 5 zhuó according to 曰天小者
159 5 zhě ca 曰天小者
160 5 思想 sīxiǎng thought; ideology 的思想來說
161 5 his; hers; its; theirs 其名為鯤
162 5 to add emphasis 其名為鯤
163 5 used when asking a question in reply to a question 其名為鯤
164 5 used when making a request or giving an order 其名為鯤
165 5 he; her; it; them 其名為鯤
166 5 probably; likely 其名為鯤
167 5 will 其名為鯤
168 5 may 其名為鯤
169 5 if 其名為鯤
170 5 or 其名為鯤
171 5 Qi 其名為鯤
172 5 he; her; it; saḥ; sā; tad 其名為鯤
173 5 坐井觀天 zuò jǐng guān tiān to view the sky from the bottom of a well 坐井觀天
174 4 zài in; at 是形容一個人在井底下面看天
175 4 zài at 是形容一個人在井底下面看天
176 4 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 是形容一個人在井底下面看天
177 4 zài to exist; to be living 是形容一個人在井底下面看天
178 4 zài to consist of 是形容一個人在井底下面看天
179 4 zài to be at a post 是形容一個人在井底下面看天
180 4 zài in; bhū 是形容一個人在井底下面看天
181 4 zhī to know 能知天下事
182 4 zhī to comprehend 能知天下事
183 4 zhī to inform; to tell 能知天下事
184 4 zhī to administer 能知天下事
185 4 zhī to distinguish; to discern 能知天下事
186 4 zhī to be close friends 能知天下事
187 4 zhī to feel; to sense; to perceive 能知天下事
188 4 zhī to receive; to entertain 能知天下事
189 4 zhī knowledge 能知天下事
190 4 zhī consciousness; perception 能知天下事
191 4 zhī a close friend 能知天下事
192 4 zhì wisdom 能知天下事
193 4 zhì Zhi 能知天下事
194 4 zhī Understanding 能知天下事
195 4 zhī know; jña 能知天下事
196 4 péng fabulous bird of enormous size 其名為鵬
197 4 gūn spawn; roe 其名為鯤
198 4 知識 zhīshi knowledge 知識只要能善於推理
199 4 知識 zhīshi an acquaintance 知識只要能善於推理
200 3 jiàn to see 見微就要能知著
201 3 jiàn opinion; view; understanding 見微就要能知著
202 3 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見微就要能知著
203 3 jiàn refer to; for details see 見微就要能知著
204 3 jiàn to appear 見微就要能知著
205 3 jiàn passive marker 見微就要能知著
206 3 jiàn to meet 見微就要能知著
207 3 jiàn to receive (a guest) 見微就要能知著
208 3 jiàn let me; kindly 見微就要能知著
209 3 jiàn Jian 見微就要能知著
210 3 xiàn to appear 見微就要能知著
211 3 xiàn to introduce 見微就要能知著
212 3 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見微就要能知著
213 3 大海 dàhǎi sea; ocean 大海之水
214 3 大海 dàhǎi a large bowl or glass 大海之水
215 3 大海 dàhǎi ocean; sāgara; mahāsamudrā 大海之水
216 3 zhōng middle 牖中窺日
217 3 zhōng medium; medium sized 牖中窺日
218 3 zhōng China 牖中窺日
219 3 zhòng to hit the mark 牖中窺日
220 3 zhōng in; amongst 牖中窺日
221 3 zhōng midday 牖中窺日
222 3 zhōng inside 牖中窺日
223 3 zhōng during 牖中窺日
224 3 zhōng Zhong 牖中窺日
225 3 zhōng intermediary 牖中窺日
226 3 zhōng half 牖中窺日
227 3 zhōng just right; suitably 牖中窺日
228 3 zhōng while 牖中窺日
229 3 zhòng to reach; to attain 牖中窺日
230 3 zhòng to suffer; to infect 牖中窺日
231 3 zhòng to obtain 牖中窺日
232 3 zhòng to pass an exam 牖中窺日
233 3 zhōng middle 牖中窺日
234 3 cái just now 才知鹹味呢
235 3 cái not until; only then 才知鹹味呢
236 3 cái ability; talent 才知鹹味呢
237 3 cái ability; talent 才知鹹味呢
238 3 cái a person of greast talent 才知鹹味呢
239 3 so as to; in order to 以管窺天
240 3 to use; to regard as 以管窺天
241 3 to use; to grasp 以管窺天
242 3 according to 以管窺天
243 3 because of 以管窺天
244 3 on a certain date 以管窺天
245 3 and; as well as 以管窺天
246 3 to rely on 以管窺天
247 3 to regard 以管窺天
248 3 to be able to 以管窺天
249 3 to order; to command 以管窺天
250 3 further; moreover 以管窺天
251 3 used after a verb 以管窺天
252 3 very 以管窺天
253 3 already 以管窺天
254 3 increasingly 以管窺天
255 3 a reason; a cause 以管窺天
256 3 Israel 以管窺天
257 3 Yi 以管窺天
258 3 use; yogena 以管窺天
259 3 he; him 他說天好小喔
260 3 another aspect 他說天好小喔
261 3 other; another; some other 他說天好小喔
262 3 everybody 他說天好小喔
263 3 other 他說天好小喔
264 3 tuō other; another; some other 他說天好小喔
265 3 tha 他說天好小喔
266 3 ṭha 他說天好小喔
267 3 other; anya 他說天好小喔
268 3 shuǐ water 大海之水
269 3 shuǐ Kangxi radical 85 大海之水
270 3 shuǐ a river 大海之水
271 3 shuǐ liquid; lotion; juice 大海之水
272 3 shuǐ a flood 大海之水
273 3 shuǐ to swim 大海之水
274 3 shuǐ a body of water 大海之水
275 3 shuǐ Shui 大海之水
276 3 shuǐ water element 大海之水
277 3 shuǐ water 大海之水
278 3 知道 zhīdào to know 有時也能知道天地之大也
279 3 知道 zhīdào Knowing 有時也能知道天地之大也
280 3 ne question particle for subjects already mentioned 其實是天很小呢
281 3 woolen material 其實是天很小呢
282 3 míng dark 北冥有魚
283 3 míng profound; deep 北冥有魚
284 3 míng obscure 北冥有魚
285 3 míng the unseen world 北冥有魚
286 3 míng Hades 北冥有魚
287 3 míng dark; tamas 北冥有魚
288 3 沒有 méiyǒu to not have; there is not 可能也沒有見過鵬
289 3 沒有 méiyǒu to not have; there is not 可能也沒有見過鵬
290 3 nán south 海運則將徙于南冥
291 3 nán nan 海運則將徙于南冥
292 3 nán southern part 海運則將徙于南冥
293 3 nán southward 海運則將徙于南冥
294 3 nán south; dakṣiṇā 海運則將徙于南冥
295 3 shì is; are; am; to be 是形容一個人在井底下面看天
296 3 shì is exactly 是形容一個人在井底下面看天
297 3 shì is suitable; is in contrast 是形容一個人在井底下面看天
298 3 shì this; that; those 是形容一個人在井底下面看天
299 3 shì really; certainly 是形容一個人在井底下面看天
300 3 shì correct; yes; affirmative 是形容一個人在井底下面看天
301 3 shì true 是形容一個人在井底下面看天
302 3 shì is; has; exists 是形容一個人在井底下面看天
303 3 shì used between repetitions of a word 是形容一個人在井底下面看天
304 3 shì a matter; an affair 是形容一個人在井底下面看天
305 3 shì Shi 是形容一個人在井底下面看天
306 3 shì is; bhū 是形容一個人在井底下面看天
307 3 shì this; idam 是形容一個人在井底下面看天
308 2 piáo a ladle made from dried gourd 只取一瓢飲
309 2 因為 yīnwèi because; owing to; on account of 因為沒有思想
310 2 所見 suǒjiàn what one seen; all one sees 實乃所見者小也
311 2 所見 suǒjiàn understanding 實乃所見者小也
312 2 inside; interior 一個人把思想侷限在框框裡
313 2 Kangxi radical 166 一個人把思想侷限在框框裡
314 2 li; unit of length equal to 150 zhang (500 meters) 一個人把思想侷限在框框裡
315 2 a small village; ri 一個人把思想侷限在框框裡
316 2 inside; within 一個人把思想侷限在框框裡
317 2 a residence 一個人把思想侷限在框框裡
318 2 a neighborhood; an alley 一個人把思想侷限在框框裡
319 2 a local administrative district 一個人把思想侷限在框框裡
320 2 yǒu is; are; to exist 尚有
321 2 yǒu to have; to possess 尚有
322 2 yǒu indicates an estimate 尚有
323 2 yǒu indicates a large quantity 尚有
324 2 yǒu indicates an affirmative response 尚有
325 2 yǒu a certain; used before a person, time, or place 尚有
326 2 yǒu used to compare two things 尚有
327 2 yǒu used in a polite formula before certain verbs 尚有
328 2 yǒu used before the names of dynasties 尚有
329 2 yǒu a certain thing; what exists 尚有
330 2 yǒu multiple of ten and ... 尚有
331 2 yǒu abundant 尚有
332 2 yǒu purposeful 尚有
333 2 yǒu You 尚有
334 2 yǒu 1. existence; 2. becoming 尚有
335 2 yǒu becoming; bhava 尚有
336 2 所謂 suǒwèi so-called 所謂
337 2 不知 bùzhī do not know 不知其幾千里也
338 2 不知 bùzhī unknowingly 不知其幾千里也
339 2 and
340 2 to give
341 2 together with
342 2 interrogative particle
343 2 to accompany
344 2 to particate in
345 2 of the same kind
346 2 to help
347 2 for
348 2 a grain 一粒微塵中可以容納三千大千世界
349 2 a small particle 一粒微塵中可以容納三千大千世界
350 2 須彌 xūmí Mt Meru; Sumeru 須彌納芥子
351 2 推理 tuīlǐ interference 知識只要能善於推理
352 2 le completion of an action 知識當然就不能開發了
353 2 liǎo to know; to understand 知識當然就不能開發了
354 2 liǎo to understand; to know 知識當然就不能開發了
355 2 liào to look afar from a high place 知識當然就不能開發了
356 2 le modal particle 知識當然就不能開發了
357 2 le particle used in certain fixed expressions 知識當然就不能開發了
358 2 liǎo to complete 知識當然就不能開發了
359 2 liǎo completely 知識當然就不能開發了
360 2 liǎo clever; intelligent 知識當然就不能開發了
361 2 liǎo to know; jñāta 知識當然就不能開發了
362 2 huì can; be able to 所以才會坐井觀天
363 2 huì able to 所以才會坐井觀天
364 2 huì a meeting; a conference; an assembly 所以才會坐井觀天
365 2 kuài to balance an account 所以才會坐井觀天
366 2 huì to assemble 所以才會坐井觀天
367 2 huì to meet 所以才會坐井觀天
368 2 huì a temple fair 所以才會坐井觀天
369 2 huì a religious assembly 所以才會坐井觀天
370 2 huì an association; a society 所以才會坐井觀天
371 2 huì a national or provincial capital 所以才會坐井觀天
372 2 huì an opportunity 所以才會坐井觀天
373 2 huì to understand 所以才會坐井觀天
374 2 huì to be familiar with; to know 所以才會坐井觀天
375 2 huì to be possible; to be likely 所以才會坐井觀天
376 2 huì to be good at 所以才會坐井觀天
377 2 huì a moment 所以才會坐井觀天
378 2 huì to happen to 所以才會坐井觀天
379 2 huì to pay 所以才會坐井觀天
380 2 huì a meeting place 所以才會坐井觀天
381 2 kuài the seam of a cap 所以才會坐井觀天
382 2 huì in accordance with 所以才會坐井觀天
383 2 huì imperial civil service examination 所以才會坐井觀天
384 2 huì to have sexual intercourse 所以才會坐井觀天
385 2 huì Hui 所以才會坐井觀天
386 2 huì combining; samsarga 所以才會坐井觀天
387 2 to lift; to hold up; to raise 吾力足以舉百鈞
388 2 to move 吾力足以舉百鈞
389 2 to originate; to initiate; to start (a fire) 吾力足以舉百鈞
390 2 to recommend; to elect 吾力足以舉百鈞
391 2 all; entire 吾力足以舉百鈞
392 2 to suggest 吾力足以舉百鈞
393 2 to fly 吾力足以舉百鈞
394 2 to bear; to give birth 吾力足以舉百鈞
395 2 actions; conduct 吾力足以舉百鈞
396 2 a successful candidate 吾力足以舉百鈞
397 2 to raise an example 吾力足以舉百鈞
398 2 並非 bìngfēi really is not 大的並非真大
399 2 芥子 jièzǐ a mustard seed 須彌納芥子
400 2 芥子 jièzǐ something very small 須彌納芥子
401 2 marker for direct-object 一個人把思想侷限在框框裡
402 2 bundle; handful; measureword for something with a handle 一個人把思想侷限在框框裡
403 2 to hold; to take; to grasp 一個人把思想侷限在框框裡
404 2 a handle 一個人把思想侷限在框框裡
405 2 to guard 一個人把思想侷限在框框裡
406 2 to regard as 一個人把思想侷限在框框裡
407 2 to give 一個人把思想侷限在框框裡
408 2 approximate 一個人把思想侷限在框框裡
409 2 a stem 一個人把思想侷限在框框裡
410 2 bǎi to grasp 一個人把思想侷限在框框裡
411 2 to control 一個人把思想侷限在框框裡
412 2 a handlebar 一個人把思想侷限在框框裡
413 2 sworn brotherhood 一個人把思想侷限在框框裡
414 2 an excuse; a pretext 一個人把思想侷限在框框裡
415 2 a claw 一個人把思想侷限在框框裡
416 2 xīn heart [organ] 世界在我心
417 2 xīn Kangxi radical 61 世界在我心
418 2 xīn mind; consciousness 世界在我心
419 2 xīn the center; the core; the middle 世界在我心
420 2 xīn one of the 28 star constellations 世界在我心
421 2 xīn heart 世界在我心
422 2 xīn emotion 世界在我心
423 2 xīn intention; consideration 世界在我心
424 2 xīn disposition; temperament 世界在我心
425 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 世界在我心
426 2 zài again; once more; re-; repeatedly 即使見聞再多
427 2 zài twice 即使見聞再多
428 2 zài even though 即使見聞再多
429 2 zài in addition; even more 即使見聞再多
430 2 zài expressing that if a condition continues then something will occur 即使見聞再多
431 2 zài again; punar 即使見聞再多
432 2 such as; for example; for instance 大如須彌山
433 2 if 大如須彌山
434 2 in accordance with 大如須彌山
435 2 to be appropriate; should; with regard to 大如須彌山
436 2 this 大如須彌山
437 2 it is so; it is thus; can be compared with 大如須彌山
438 2 to go to 大如須彌山
439 2 to meet 大如須彌山
440 2 to appear; to seem; to be like 大如須彌山
441 2 at least as good as 大如須彌山
442 2 and 大如須彌山
443 2 or 大如須彌山
444 2 but 大如須彌山
445 2 then 大如須彌山
446 2 naturally 大如須彌山
447 2 expresses a question or doubt 大如須彌山
448 2 you 大如須彌山
449 2 the second lunar month 大如須彌山
450 2 in; at 大如須彌山
451 2 Ru 大如須彌山
452 2 Thus 大如須彌山
453 2 thus; tathā 大如須彌山
454 2 like; iva 大如須彌山
455 2 guò to cross; to go over; to pass 莊子不一定見過鯤
456 2 guò too 莊子不一定見過鯤
457 2 guò particle to indicate experience 莊子不一定見過鯤
458 2 guò to surpass; to exceed 莊子不一定見過鯤
459 2 guò to experience; to pass time 莊子不一定見過鯤
460 2 guò to go 莊子不一定見過鯤
461 2 guò a mistake 莊子不一定見過鯤
462 2 guò a time; a round 莊子不一定見過鯤
463 2 guō Guo 莊子不一定見過鯤
464 2 guò to die 莊子不一定見過鯤
465 2 guò to shift 莊子不一定見過鯤
466 2 guò to endure 莊子不一定見過鯤
467 2 guò to pay a visit; to call on 莊子不一定見過鯤
468 2 guò gone by, past; atīta 莊子不一定見過鯤
469 2 wèi taste; flavor 一瓢之水即知大海之味
470 2 wèi measure word for ingredients in Chinese medicine 一瓢之水即知大海之味
471 2 wèi significance 一瓢之水即知大海之味
472 2 wèi to taste 一瓢之水即知大海之味
473 2 wèi to ruminate; to mull over 一瓢之水即知大海之味
474 2 wèi smell; odor 一瓢之水即知大海之味
475 2 wèi a delicacy 一瓢之水即知大海之味
476 2 wèi taste; rasa 一瓢之水即知大海之味
477 2 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi 在莊子的
478 2 因此 yīncǐ for that reason; therefore; for this reason 因此
479 2 èr two
480 2 èr Kangxi radical 7
481 2 èr second
482 2 èr twice; double; di-
483 2 èr another; the other
484 2 èr more than one kind
485 2 èr two; dvā; dvi
486 2 jǐng a well 坐井而觀天
487 2 jǐng a shaft; a pit 坐井而觀天
488 2 jǐng Jing [constellation] 坐井而觀天
489 2 jǐng something in the shape of the jing character 坐井而觀天
490 2 jǐng Jing [hexagram] 坐井而觀天
491 2 jǐng a residential area 坐井而觀天
492 2 jǐng ancestral home 坐井而觀天
493 2 jǐng jing field system 坐井而觀天
494 2 jǐng Jing [surname] 坐井而觀天
495 2 jǐng a well; kūpa 坐井而觀天
496 2 可以 kěyǐ can; may; possible; able to 一粒微塵中可以容納三千大千世界
497 2 可以 kěyǐ capable; adequate 一粒微塵中可以容納三千大千世界
498 2 可以 kěyǐ can; may; possible; able to 一粒微塵中可以容納三千大千世界
499 2 可以 kěyǐ good 一粒微塵中可以容納三千大千世界
500 2 jiù right away 知識當然就不能開發了

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
ya
 1. xiǎo
 2. xiǎo
 3. xiǎo
 4. xiǎo
 1. small; alpa
 2. mild; mrdu
 3. limited; paritta
 4. deficient; dabhra
 1. tiān
 2. tiān
 1. a deva; a god
 2. Heavenly Realm
one; eka
 1. an element
 2. great; mahā
rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala
 1. shuō
 2. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
néng to be able; śak
zhě ca
he; her; it; saḥ; sā; tad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大中 100 Da Zhong reign
韩愈 韓愈 72 Han Yu
华严经 華嚴經 72
 1. Avatamsaka Sutra
 2. Avatamsaka Sutra; Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
孟子 77
 1. Mencius; Mengzi
 2. Mencius; Mengzi
齐宣王 齊宣王 81 King Xuan of Qi
人间福报 人間福報 114 Merit Times
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
原道 121 Yuandao
庄子 莊子 90 Zhuang Zi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 6.

Simplified Traditional Pinyin English
佛观 佛觀 102 visualization of the Buddha
见大 見大 106 the element of visibility
明心 109
 1. A Clear Mind
 2. an enlightened mind
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
有法 121 something that exists
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth